Skip to main content

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας;

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate-ECC) δημιουργήθηκε ως ένα βασικό εισαγωγικό πιστοποιητικό στον τομέα της φροντίδας, από ένα αρχικό σχέδιο Leonardo Da Vinci, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έληξε το 2008. Το πιστοποιητικό απονέμεται μετά την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις (για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον σύνδεσμο 'ECC Exam', στο αριστερό μέρος της σελίδας).  Το σχέδιο επεκτάθηκε, ώστε να συμπεριλάβει περισσότερες χώρες-μέλη, από ένα δεύτερο σχέδιο LEONARDO, που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2011. Έχουμε ολοκληρώσει (2012-2014) το τρίτο μας σχέδιο LEONARDO, με τίτλο 'Όχι ασθενείς αλλά πολίτες με δικαιώματα!' (Not Patients but Citizens With Rights!), στο οποίο δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φροντιστές, με τίτλο 'Βασικά
Ευρωπαϊκά Μαθησιακά Αποτελέσματα Κοινωνικής Φροντίδας' (Basic
European Social Care Learning Outcomes - BESCLO) και ένα πρόγραμμα 'εκπαίδευσης εκπαιδευτών', προκειμένου να παρέχει μια σύγχρονη επιμορφωτική προσέγγιση, βασισμένη στις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία (Παρέχοντας Σωστή Κοινωνική Φροντίδα (Doing Things Right in Social Care).

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας διαβεβαιώνει τους εργοδότες ότι ο κάτοχός του έχει κατανοήσει την βασική γνώση που απαιτείται ώστε να εργαστεί με ασφάλεια στον τομέα της φροντίδας. Καλύπτει την γώση των εργαζομένων που βρίσκονται σε μια αρχική εμπλοκή με τον τομέα της φροντίδας, όπως περιγράφεται στα 'Βασικά Ευρωπαϊκά Μαθησιακά Αποτελέσματα Κοινωνικής Φροντίδας'. Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα παραδίδονται είτε μέσα από εκπαίδευση μέσω της εργασίας, είτε μέσα από ένα σύντομο σεμινάριο, είτε ως τμήμα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μεγαλύτερης διάρκειας. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκτήσετε την γνώση των Βασικών Ευρωπαϊκών Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Κοινωνικής Φροντίδας. Για να αποκτήσετε το Πιστοποιητικό θα πρέπει να αποδείξετε απλώς ότι έχετε την απαιτούμενη γνώση και μπορείτε να την εφαρμόσετε σε καταστάσεις που είναι πιθανόν να συναντήσετε στην εργασία της φροντίδας.

Το πιστοποιητικό στην Ελλάδα απονέμεται από το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης, που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος και αναγράφει τα προσωπικά σας στοιχεία και την ημερομηνία που περάσατε τις εξετάσεις. Μπορείτε να επιδείξετε το πιστοποιητικό σε οποιονδήποτε εργοδότη, ώστε να δει τι γνωρίζετε για το αντικείμενο. Το όνομά σας είναι καταχωρημένο σε μια κεντρική βάση δεδομένων κατόχων του Πιστοποιητικού, η οποία βρίσκεται στις Βρυξέλλες, ώστε να αποφευχθεί τυχόν εξαπάτηση και να μπορεί ο δυνητικός εργοδότης να ελέγξει την εγκυρότητά του.

 

Τι είναι τα Βασικά Ευρωπαϊκά Μαθησιακά Αποτελέσματα Κοινωνικής Φροντίδας (BESCLO);

Το BESCLO είναι ένα σύνολο από «μαθησιακά αποτελέσματα» που αναπτύχθηκαν μετά από πανευρωπαϊκή διαβούλευση. Χρησιμοποιήσαμε την εμπειρία των χωρών που είχαν ήδη αναπτύξει προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού στην κοινωνική μέριμνα και πιλοτικά μαθησιακά αποτελέσματα σε πέντε χώρες.

 

Θεματική ενότητα

Μαθησιακά αποτελέσματα

1. Οι αξίες της κοινωνικής φροντίδας

1.1. Κατανόηση της ανάγκης προώθησης των αξιών , ανά πάσα της ατομικότητας, των δικαιωμάτων, της επιλογής, της ιδιωτικότητας, της ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού και του πλαισίου συνεργασίας.

1.2 . Κατανόηση της ανάγκης για προώθηση ίσων ευκαιριών για τα άτομα που υποστηρίζονται.

1.3. Κατανόηση της ανάγκης υποστήριξης και σεβασμού της ποικιλομορφίας και των διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών αξιών.

1.4. Κατανόηση της σημασίας της εμπιστευτικότητας.

1.5. Κατανόηση των ορίων της εμπιστευτικότητας

2. Προώθηση της Ποιότητας Ζωής για τα άτομα που φροντίζετε

 

 

2.1. Κατανόηση της σημασίας της ανακάλυψης της ιστορίας, των προτιμήσεων, των επιθυμιών, των αναγκών και των ικανοτήτων των ατόμων που υποστηρίζονται.

2.2 . Κατανόηση της ανάγκης σιγουριάς ότι όλες οι ενέργειες περιστρέφονται γύρω από το άτομο που υποστηρίζεται .

2.3 . Κατανόηση της ανάγκης να παρασχεθεί στο άτομο που υποστηρίζεται ο έλεγχος της ζωής του και η δυνατότητα να κάνει συνειδητές επιλογές σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνει.

2.4 Ενημέρωση για τις επιπτώσεις των βοηθητικών συσκευών για την ποιότητα της ζωής και την συμμετοχή των ατόμων που υποστηρίζονται.

 
  1. Εργασία με κίνδυνο

 

 

3.1. Αναγνώριση ότι τα άτομα που υποστηρίζονται έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν κινδύνους.

3.2 . Προσδιορισμός των βασικών αρχών που αφορούν στην αξιολόγηση των κινδύνων .

3.3 . Ενημέρωση για το δίλημμα μεταξύ παροχής δυνατότητας στα άτομα που υποστηρίζονται να αναλάβουν κινδύνους και καθήκοντος φροντίδας.

3.4 . Κατανόηση των ευθυνών του φροντιστή σε σχέση με τη διαχείριση του κινδύνου.

3.5. Γνώση τρόπων γνωστοποίησης προσδιορισμένων κινδύνων στους εμπλεκόμενους.

4. Κατανόηση του ρόλου του εργαζομένου στον τομέα της φροντίδας

 

 

4.1. Κατανόηση της αξίας και της σημασίας της συνεργασίας με μή αμειβόμενους φροντιστές, υποστηρικτές άλλα σημαντικά πρόσωπα.

4.2 . Κατανόηση τη σημασίας της σωστής ομαδικής εργασίας.

4.3 . Κατανόηση της σημαντικότητας της εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών, νομικών πλαισίων, σκοπών και στόχων των φορέων για τους οποίους εργάζεστε.

4.4 . Κατανόηση των ευθυνών και των ορίων της σχέσης σας με τα άτομα που υποστηρίζετε.

4.5. Κατανόηση της ανάγκης αξιοπιστίας.

5. Αφάλεια στην Εργασία

 

5.1. Γνώση ασφαλούς αποθήκευσης και διάθεσης ουσιών και ειδών που είναι επιβλαβή για την υγεία.

5.2. Γνώση εκτίμησης κινδύνων σε σχέση με τη μετακίνηση και την τοποθέτηση ανθρώπων ή/και αντικειμένων.

5.3. Γνώση τεχνικών ασφαλούς μετακίνησης και τοποθέτησης σε σχέση με ανθρώπους ή/και αντικείμενα.

5.4. Γνώση του πώς και τι δεν επιτρέπεται να κάνετε σε σχέση με την κίνηση και το χειρισμό σε αυτό το στάδιο της εκπαίδευσής σας. Π.χ.: Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό μετακίνησης και  χειρισμού μέχρι να εκπαιδευτείτε γι αυτό.

5.5. Κατανόηση της προώθησης της πυρασφάλειας στο έργο σας.

5.6. Γνώση τρόπων αντιμετώπισης ασθένειας ή ατυχήματος.

5.7. Κατανόηση τεχνικών πρώτων βοηθειών για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

5.8. Κατανόηση του δεν επιτρέπεται να κάνετε σε σχέση με την επείγουσα παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτό το στάδιο της εκπαίδευσής σας. Π.χ.: Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να αναλάβετε οποιαδήποτε επείγουσα παροχή πρώτων βοηθειών που δεν έχετε εκπαιδευτεί να προσφέρετε.

5.9. Κατανόηση των κύριων οδών μόλυνσης.

5.10. Κατανόηση τρόπων αποτροπής εξάπλωσης της λοίμωξης.

5.11. Κατανόηση ορθού πλυσίματος χεριών.

5.12. Κατανόηση διατήρησης ασφάλειας σε χώρους εργασίας.

5.13. Εντοπισμός πιθανών κινδύνων για την προσωπική σας ασφάλεια και ευημερία στην εργασία σας, καθώς και των τρόπων ελαχιστοποίησής τους.

5.14. Γνώση των πιο κοινών συσκευών για την ασφάλεια των ανθρώπων που φροντίζετε, καθώς και παραδείγματα χρήσης τους και ωφελειών.

 
  1. Θετική επικοινωνία

 

 

 

 

6.1 . Γνώση του τι παρακινεί τους ανθρώπους να επικοινωνούν.

6.2 . Εντοπισμός των κύριων εμποδίων στην επικοινωνία.

6.3. Κατανόηση πώς η συμπεριφορά είναι μια μορφή επικοινωνίας.

6.4 . Κατανόηση των βασικών μορφών λεκτικής / μη-λεκτικής επικοινωνίας και χρησιμοποίηση αυτών στην εργασία σας.

6.5. Κατανόηση χρησιμοποίησης της επαφής για την προαγωγή της επικοινωνίας.

6.6 . Κατανόηση του πότε η επαφή δεν είναι κατάλληλη.

6.7. Γνώση καταγραφής πληροφοριών που να είναι: κατανοητές, σχετικές με το σκοπό, σαφείς και συνοπτικές, πραγματικές και ελέγξιμες. Καθοδήγηση : Οι γραπτές πληροφορίες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες, ενώ οι ηχητικά καταγεγραμμένες πληροφορίες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες.

6.8. Κατανόηση της σημασίας και του ρόλου σας, αναφορικά με την τήρηση αρχείων.

7.  Αναγνώριση και διαχείριση της κακοποίησης και παραμέλησης

 

7.1. Γνώση και κατανόηση των ακόλουθων όρων: Σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση, οικονομική κατάχρηση, θεσμική κακοποίηση, παραμέληση, αυτο-παραμέληση.

7.2. Αναγνώριση σημαδιών και συμπτωμάτων που σχετίζονται με τα ακόλουθα: Σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση, οικονομική κατάχρηση, θεσμική κακοποίηση, παραμέληση, αυτο-παραμέληση.

7.3. Κατανόηση της ανάγκης αναφοράς τυχόν υποψιών σχετικά με την κακοποίηση ή παραμέληση του ατόμου που υποστηρίζεται.

7.4. Γνώση του πότε και σε ποιον θα πρέπει να αναφερθεί η υποψία κακοποίησης / παραμέλησης.

7.5. Κατανόηση του πώς να ανταποκρινόμαστε σε μια αποκάλυψη κακοποίησης από ένα άτομο που υποστηρίζεται.

7.6. Κατανόηση ότι η κύρια ευθύνη είναι η ασφάλεια και η ευημερία του ατόμου που υποστηρίζεται.

7.7. Γνώση του πώς και πότε πρέπει να αναφερθούν τυχόν λειτουργικές δυσκολίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή ασφαλούς φροντίδας. Π.χ. Ανεπαρκές προσωπικό.

7.8. Γνώση του πώς και πότε είναι καθήκον σας να αναφέρετε την πρακτική των συναδέλφων που μπορεί να είναι ανασφαλής. Π.χ.: μη εφαρμογή συμφωνημένων διαδικασιών ή σχεδίων φροντίδας.

7.9. Γνώση του τι πρέπει να κάνετε αν έχετε ακολουθήσει τις πολιτικές και διαδικασίες του οργανισμού σας σχετικά με την αναφορά εικαζόμενης κακοποίησης, παραμέλησης, λειτουργικών δυσκολιών ή μη ασφαλών πρακτικών, και δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο.

8. Ανάπτυξη ως εργαζόμενος/φροντιστής

 

 

 

8.1. Κατανόηση της ανάγκης απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων για την υπστήριξη και ανάπτυξη της εργασίας σας.

8.2. Γνώση αποτελεσματικής χρήσης της εσωτερικής ή / και εξωτερικής εποπτεία.

8.3. Γνώση των συμπτωμάτων του στρες

8.4. Κατανόηση των τρόπων αποφυγής ή διαχείρισης του αρνητικού στρες στην εργασία.