Gyakran ismételt kérdések

1. Mit kezdhetek az Európai Gondozási Tanúsí­tványommal?

 

Az, hogy rendelkezik az Európai Gondozási Tanúsí­tvánnyal azt bizonyí­tja, hogy rendelkezik azokkal az alapvető szemlélettel és tudással, amely ahhoz szükséges, hogy a szociális szektorban minőségi munkát tudjon végezni.
Könnyebbé teszi a munkavállalók számára azt, hogy külföldi országokban munkát találjanak a szociális területen. Különösen igaz ez amerikai és ausztráliai munkavállalás esetén, ahol a nemzeti diplomák, bizonyí­tványok elfogadása nehézkes, különös tekintettel arra, hogy ezek „csak” egynyelvű okmányok és a mi esetünkben az sem az angol. A kétnyelvű EGT megszerzése segí­tségére lehet ebben az esetben.
Abban az esetben, ha túljelentkezés van a megpályázott állásra akár itthon, akár külföldön, ami igazán nem ritka manapság, előnyös lehet egy nemzetközileg elismert tanúsí­tvány bemutatása.

 

 

2. Az EGT a szociális vagy inkább az egészségügyi szektorhoz kapcsolódik?

 

Magyarországon inkább a szociális szektorban elvárható tudáshoz kapcsolható, az egészségügyi szektorban más hangsúlyú és más tí­pusú tudásra van szükség. Ezeken a tudásterületeken nem mér az EGT. Hasonlóan igaz ez a németajkú országokra, illetve Portugáliára. Ezekben az országokban és hazánkban élesen szétválik a két terület az elméletben és a gyakorlatban is.
Az Egyesült Királyságban ugyanakkor már nagyobb az átfedés az elsődleges gondozói munkakörökben a 2 terület között, í­gy itt és a hozzá hasonló országokban mindkét szektorban belépő szintként értelmezhető az EGT.
Összességében tehát országonként különböző lehet a vizsga szektorok közötti elfogadása. Pontos információt az országonkénti listából szerezhet!

 

3. Mely tudásterületeket fedi le az EGT?

 

A következő tudásterületeken mér az EGT:

A szociális gondozói munka értékei
Az Ön által segí­tett személyek életminőségének fejlesztése
Kockázatkezelés
A szociális gondozói szerep megértése
Munkahelyi biztonság
Pozití­v kommunikáció
A visszaélés felismerése és kezelése
Szakmai fejlődés

Részletes leí­rás a BESCOLO menüpont alatt érhető el.
 
4. Az EGT szakképzésnek számí­t?

 

Nem, de részét képezheti a BESCLO a szakképzési kurzusok, akkreditált képzések, tanfolyamok tananyagának. Az EGT és a BESCLO követelményei és tudásterületei számos úton átadhatóak. Hagyományos oktatási keretek között vagy e-learning keretében, hosszabb kurzusok tananyagába illesztve, vagy speciális mini kurzusok keretében. Elképzelhető, hogy külön készülés nélkül, vagy egyéni tanulás útján is meg tudja szerezni a szükséges ismereteket.
Nem számí­t tehát, hogy milyen formában szerzi meg a szükséges tudást, a lényeg az, hogy a BESCLO-ban meghatározott tudásterületeken megfelelő ismeretekkel rendelkezzen és a sikeres vizsga letételével ezt bizonyí­tani is tudja.

 

5. Mennyire ismert az EGT?

 

Egyelőre még kevéssé, de azon dolgozunk, hogy egyre szélesebb körben ismerje meg a szakma hazánkban és Európában egyaránt. Egy folyamat elején vagyunk, de kiemelt célunk, hogy a Tanúsí­tvány ismertségét bőví­tsük.

 

6. Ki tarthat EGT felkészí­tő kurzusokat?

 

Ez országonként változhat. Lehet ez bármilyen képzőintézmény, középfokú vagy akár egyetemi szintű képzési kí­nálattal. Elképzelhető, hogy e-learning formájában, vagy hagyományos oktatási keretek között, speciális mini-kurzusokon vagy többéves kurzusok tantárgyaiként sajátí­tható el a tudástartalom. Valóban mindegy a forma és valóban változik országonként.
Magyarországon jelenleg nem társul még képzés a vizsgához. De ez is változik, hisz most formálódik egy mini kurzus tananyaga és felépí­tése. Friss információt a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségünkön kaphat!

 

7. Mennyibe kerül az EGT vizsga?

 

A vizsga dí­ja jelenleg 16.000 Ft

Ez a dí­j tartalmazza a vizsgahelyszí­n biztosí­tását, a tanári felügyeletet a vizsga során, a vizsga javí­tásának dí­ját és a kétnyelvű (angol és magyar) tanúsí­tvány kiállí­tásának, illetve a tudásterületeket és az alapvető azonosí­tó adatokat tartalmazó német nyelvű igazolást a vizsga sikeres teljesí­téséről.

A vizsgafelkészí­tő képzés dí­ja külön kerül megállapí­tásra. Kérjük, érdeklődjön a vizsgáztató szervezeteknél!

 

8. Milyen követelményeket kell teljesí­tenem ahhoz, hogy vizsgázhassak?

 

A legfőbb követelmény, hogy a vizsgára jelentkező 16. életévét betöltse, illetve rendelkezzen alapvető olvasás és í­rás készséggel. Nincs szükség előzetes munkatapasztalatra vagy szociális területen szerzett képesí­tésre.

 

9.Ha úgy gondolom, hogy ismereteim kellően alaposak és a BESCLO-ban leí­rtaknak megfeleltethetőek, akkor is kell képzésben, felkészí­tő tréningen részt vennem vagy rögtön jelentkezhetek vizsgára?

 

A vizsgára jelentkezésnek nem feltétele, hogy előzetesen felkészí­tő képzésen vegyen részt, vagy képesí­téssel rendelkezzen a szociális területen. Előzetes felkészí­tés és felkészülés nélkül is tehet vizsgát. Ugyanakkor tapasztalataink szerint felkészí­tésben való részvétel segí­ti Önt abban, hogy sikeres vizsgát tegyen! A BESCLO egyes területei jól lefedettek a hazai szociális képzésben, egyes területei azonban még rendkí­vül újnak számí­tanak. Ezért a felkészí­tő képzés amellett, hogy segí­ti Önt a sikeres vizsgázásban, számos új szakmai ismerethez is juttatja Önt, ezzel fejlesztheti tudását, szakmai felkészültségét.