BESCLO (Basic European Social Care Learning Outcomes)

Letölthető változat:

 

 

 

     Alapvető európai szociális gondozói tudáskimenetek 

      - Basic European Social Care Learning Outcomes - 

 

 

1. A szociális munka értékei

 

1.1 Tisztában van a következő értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk fontosságával.

Értékek: egyéniség, jogok, választás lehetősége, magánélet, függetlenség, öngondoskodás, felhatalmazás (empowerment), aktí­v részvétel, méltóság, tisztelet és együttműködés.

1.2 Tudja és érti, hogy ezek az értékek hogyan képesek védeni a támogatásban részesülő személyt.

1.3 Tisztában van azzal, hogy valamennyi támogatásban részesülő személy számára egyenlő lehetőséget kell bemutatni, illetve felvázolni.

1.4 Tisztában van a sokféleség, a kulturális különbségek és értékek támogatásának, illetve tiszteletének fontosságával és szerepével.

1.5 Érti, és tisztában van a titoktatás, a bizalmas adatok és információk védelmének fontosságával.

1.6 Érti, hogy a bizalmas információk megőrzésének határa meddig terjed és tudja, hogy mely esetekben kell, vagy lehet a bizalmas információkat átadni harmadik személynek.

 

2. A támogatásban részesülő személyek életminőségének fejlesztése

 

2.1 Tudja és érti, hogy fontos a támogatott személy élettörténetének, egyéni preferenciáinak, kí­vánságainak, szükségleteinek és képességeinek megismerése, és azok figyelembe vétele a gondozási terv megvalósí­tása során.

2.2 Érti és tudja, hogy mindennek, amit a támogatott személy érdekében tesz, a támogatott személy körülményei, és lehetőségei alapján kell történnie.

2.3 Érti és tudja, hogy hogyan segí­tse a támogatásban részesülő személyt saját életének irányí­tásában. Segí­ti a támogatásban részesülő személyt a támogatott döntéshozatalban a szolgáltatásnyújtás során, és képes támogatni abban is, hogy jövőjére vonatkozó terveket alakí­tson ki, beleértve az idős korra vonatkozó gondoskodást is.

2.4 Ismeri a demencia tüneteit, illetve tudja, mit kell tenni, ha demencia gyanúja merül fel.

 

3. Kockázatok kezelése

 

3.1 Tudja, hogy a támogatásban részesülő személynek is joga van ahhoz, hogy kockázatokat vállaljon.

3.2 Ismeri a kockázatkezelés fő szempontjait és alapelemeit.

3.3 Ismeri a támogatásban részesülő személyek kockázatvállalási képességének erősí­tése és a gondozási felelősség megtartása közötti határokat.

3.4 Érti a saját felelősségét a kockázatok kezelésével kapcsolatban.

3.5 Tudja, hogy milyen módon kell értesí­tenie a különböző kockázatos helyzetek esetében illetékes személyeket.

 

4. A szociális gondozói szerep megértése

 

4.1 Tisztában van az önkéntesekkel, képviselőkkel és más lényeges szereplőkkel való együttműködés értékével és fontosságával.

4.2 Tisztában van a csapatmunka fontosságával és az egyes csapattagok szerepével.

4.3 Tudja, hogy miért fontos egy szervezeten belül irányelveket, eljárásrendeket, kereteket, célokat, célkitűzéseket, értékeket kialakí­tani, majd követni azokat.

4.4 Tisztában van a támogatás során kialakuló személyes kapcsolat felelősségével és határaival, a gondozási feladatokkal. Tudja, hogy mindez hogyan hathat az egyén jogaira.

4.5 Tudja, hogy munkája során személyes meggyőződése hatással van másokra. Tisztában van azzal, hogy fontos megbí­zhatónak és elfogulatlannak lenni, és tudja, hogy hogyan szerezzen információkat és tanácsokat olyan dolgokkal kapcsolatosan, amelyekben nem teljesen biztos.

4.6 Tudja, hogy hogyan tegyen, fogadjon és továbbí­tson panaszt, illetve tudja, hogy hogyan tegyen valakit képessé panaszának megtételére.

4.7 Tisztában van az egyes szakemberek szerepével és a felelősségi körével, a gyógyszerezéssel, egészségügyi kezelésekkel és egészségügyi eljárásokkal kapcsolatban.

 

5. Munkabiztonság

 

5.1 Tudja, hogyan kell biztonságosan tárolni és használni olyan anyagokat, eszközöket, amelyek veszélyesek lehetnek az egészségre.

5.2 Tudja, hogy hogyan mérje fel és értékelje a lehetséges kockázatokat emberek/tárgyak mozgatása, pozicionálása során.

5.3 Ismeri a személyek és tárgyak biztonságos pozicionálásnak, mozgatásának technikáit és szabályait.

5.4 Tudja, hogy a betanulás folyamán ismeretei mely eszközök használatához elégségesek már.

Példa: Nem használja a betegemelő szerkezetet, amí­g annak használatát meg nem mutatták!

5.5 Tudja, hogy hogyan gondoskodhat a tűzbiztonságról munkája során.

5.6 Tudja, mit kell tennie betegség vagy baleset esetén.

5.7 Ismeri az alapvető elsősegély-nyújtási technikákat.

5.8 Tudja, hogy képzése során mely elsősegély-nyújtási technikákat alkalmazhatja már ismeretei birtokában.

Példa: nem alkalmazhat olyan elsősegély-nyújtási technikát, amelyre még nem kapott megfelelő felkészí­tést.

5.9 Ismeri a fertőzések terjedésének lehetséges útjait.

5.10 Tudja, hogyan akadályozza meg a fertőzések terjedését, és hogyan használja a védőeszközöket.

5.11 Tudja, hogyan kell szabályosan és helyesen kezet mosni.

5.12 Tudja, hogyan biztosí­tsa egészséget és biztonságot a munkahely biztonságosan tartásával és tudja, hogyan reagáljon különböző eredetű balesetekre/betegségekre, amik előfordulhatnak.

5.13 Ismeri a megfelelő protokollokat és eljárásrendeket az élelmiszer higiénia, táplálkozási iránylevek terén, beleértve az alultápláltság, dehidratáció jeleinek és tüneteinek ismeretét.

5.14 Felismeri a személyes biztonságát és jóllétét fenyegető lehetséges veszélyeket a munkája során, és ismeri azokat a biztonsági előí­rásokat, amelyek segí­tségével csökkentheti a kockázatokat.

 

6. Pozití­v kommunikáció

 

6.1 Ismeri azokat a tényezőket, amelyek kommunikációra ösztönzik az embereket.

6.2 Felismeri a kommunikáció fő akadályait.

6.3 Érti és tudja, hogy a viselkedés a kommunikáció egy formája.

6.4 Érti és ismeri a kommunikáció verbális / non-verbális alapformáit, illetve érti és ismeri ezek használatát a napi munkája során.

6.5 Tisztában van az érintés szerepével a kommunikációban és tudja, hogyan alkalmazza az érintést helyesen a kommunikáció során.

6.6 Tudja, hogy az érintés mikor nem helyénvaló.

6.7 Tudja, hogyan rögzí­tse úgy az információkat, hogy azok: érthetőek, célzottak, a témához kapcsolódóak, világosak és tömörek, tényeket tartalmazóak, illetve ellenőrizhetőek legyenek.

Útmutatás: A leí­rt információnak olvashatónak, a hangzó információnak pedig jól hallhatónak kell lennie.

6.8 Ismeri saját szerepét a adat-, és eseményrögzí­tésben, illetve megérti annak fontosságát a munkavégzés során.

 

7. A bántalmazás és az elhanyagolás felismerése és kezelése

 

7.1 Tisztában van a következő fogalmak jelentésével: fizikai bántalmazás, szexuális bántalmazás, érzelmi bántalmazás, anyagi bántalmazás, intézményi bántalmazás, önelhanyagolás, elhanyagolás.

7.2 Felismeri a következő fogalmakhoz köthető események és cselekedetek jeleit és tüneteit: fizikai bántalmazás, szexuális bántalmazás, érzelmi bántalmazás, anyagi bántalmazás, intézményi bántalmazás, önelhanyagolás, elhanyagolás.

7.3 Tudja, hogy jelentenie kell minden olyan esetet, amikor bántalmazás, vagy elhanyagolás gyanúja merül fel.

7.4 Tudja, hogy mikor és kinél jelentheti a bántalmazást vagy elhanyagolás tényét.

7.5 Tud megfelelően reagálni abban az esetben, amikor egy támogatásban részesülő személy visszaélés vagy elhanyagolás megtörténtéről számol be.

7.6 Tisztában van azzal, hogy elsődleges felelőssége a támogatott személy biztonságának és jólétének biztosí­tása.

7.7 Tudja, hogy hogyan és mikor jelentse a forrásbeli, vagy működésbeli nehézségeket, amelyek akadályozhatják a sikeres szolgáltatásnyújtást. Példa: nem kellő számú személyzet jelenléte.

7.8 Tisztában van azzal, hogy feladatai közé tartozik az is, hogy a megfelelő időben és a megfelelő módon jelentse, ha valamely munkatársa nem biztonságos gyakorlatot követ a munkahelyen.

Példa: munkatársa nem követi az elfogadott eljárásokat, vagy a gondozási tervben leí­rtakat.

7.9 Tudja, hogy mi a teendő abban az esetben, amikor a szervezet irányelveit, ügyrendi szabályzatait betartva jelentette a visszaélés, elhanyagolás, működési nehézségek, vagy nem biztonságos gyakorlat alkalmazásának gyanúját, azonban erre nem reagált senki és nem történt intézkedés.

 

8. Szakmai fejlődés

 

8.1 Megérti annak szükségességét, hogy fejlessze képességeit, bőví­tse tudását, és fejlődjön munkavégzésében. Ide tartozik az is, hogy követi egyéni fejlődési tervét és a más műveltségi területeken is fejleszti és bőví­ti ismereteit.

8.2 Tudja, hogyan vegyen igénybe szuperví­ziót a szervezeten belül és/vagy kí­vül.

8.3 Ismeri a stressz tüneteit, jeleit.

8.4 Tisztában van a munkahelyi negatí­v stressz elkerülésének, vagy az azzal való megbirkózásnak lehetséges formáival.