Kas ir BESCLO?

BESCLO ir zināšanu kopums, par kura nozīmību partneri vienojās kopīgi īstenotā projekta ietvaros. Zināšanu kopums ir izstrādāts, balstoties uz plašu Eiropas līmeņa konsultāciju ieteikumiem un izmantojot to valstu pieredzi, kuras īstenoja ievada programmas sociālās aprūpes personālam. Programma ir pārbaudīta piecās valstīs, un ir iegūts apliecinājums tam, ka BESCLO atbilst vajadzībām. Personāls un darba devēji apstiprināja, ka zināšanu kopums ietver tās zināšanas, kuras ir nepieciešamas, lai ikdienā droši varētu strādāt sociālās aprūpes sektorā.                                     

    Besclo tēma              

                           Zināšanas                                                            
1. Sociālā              darba vērtības

1.1. Izpratne par nepieciešamību nepārtraukti iedzīvināt sekojošas vērtības: individualitāte, tiesības, izvēle, privātums, neatkarība, gods, cieņa un līdzdalība.

1.2. Izpratne par nepieciešamību veicināt personu, kurām tiek sniegts atbalsts, vienlīdzīgas iespējas.

1.3. Izpratne par nepieciešamību atbalstīt un cienīt dažādību, dažādas kultūras un vērtības.

1.4. Izpratne par konfidencialitātes nodrošināšanas nozīmību.

1.5. Izpratne par konfidencialitātes ierobežojumiem.

 

2. Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem, kuriem tiek sniegts atbalsts

2.1. Izpratne par to, cik svarīgi ir izzināt cilvēka, kuram tiek sniegts atbalsts, dzīves stāstu, vēlmes, vajadzības, spējas un to, kam cilvēks dod priekšroku.

2.2. Izpratne par pārliecības nepieciešamību, ka viss, kas tiek darīts, ir vērsts uz cilvēku, kuram tiek sniegts atbalsts.

2.3. Izpratne par nepieciešamību veicināt cilvēka, kuram tiek sniegts atbalsts, iespējas kontrolēt savu dzīvi, veikt informācijā balstītu izvēli par pakalpojumiem, kurus viņš saņem.

2.4. Izpratne par to, kā tehniskie palīglīdzekļi ietekmē pakalpojumu saņēmēju dzīves kvalitāti un līdzdalības iespējas.

 

3. Darbs ar riska situācijām

3.1. Izpratne par to, ka cilvēkam, kuram tiek sniegts atbalsts ir tiesības uzņemties risku.

3.2. Prasmes identificēt galvenos risku novērtēšanas principus.

3.3. Izpratne par dilemmu starp pakalpojuma saņēmēju motivēšanu uzņemties risku un "aprūpes pienākumiem".

3.4. Izpratne par savu atbildību saistībā ar risku vadīšanu.

3.5. Zināšanas, kā informēt atbilstošos cilvēkus par identificētajiem riskiem.

 

4. Izpratne par savu kā aprūpes sniedzēja lomu

4.1. Izpratne par sadarbības ar neapmaksātajiem aprūpes sniedzējiem/ interešu aizstāvjiem/ citām aprūpē iesaistītajām personām vērtību un nozīmību.

4.2. Izpratne par komandas darba nozīmību.

4.3. Izpratne par to, kāpēc ir svarīgi rīkoties atbilstoši plānam vai apstiprinātai procedūrai, likumīgām prasībām un atbilstoši tās organizācijas, kurā jūs strādājat mērķiem.

4.4. Izpratne par savstarpējām atbildībām un personīgo attiecību ar cilvēku, kuram tiek sniegts atbalsts, ierobežojumiem.

4.5. Izpratne par nepieciešamību būt uzticamam.

 

5. Darba drošība

5.1. Zināšanas par to, kā droši uzglabāt un pielietot veselībai bīstamus šķidrumus un priekšmetus.

5.2. Zināšanas par risku mazināšanu saistībā ar cilvēku un/vai priekšmetu pārvietošanu un pozicionēšanu.

5.3. Zināšanas par cilvēku un/vai priekšmetu pārvietošanas un pozicionēšanas tehniku.

5.4. Izpratne par to, ko un kā ir atļauts celt un nest, atbilstoši iegūtajām iemaņām konkrētajā apmācību līmenī. Piemērs: Darbinieks nedrīkst pielietot palīgierīces aprūpējamā cilvēka celšanai un pārvietošanai, ja nav izieta apmācība, kā rīkoties ar konkrēto palīgierīci.

5.5. Izpratne par ugunsdrošības noteikumiem darba vietā.

5.6. Zināšanas, kā rīkoties slimības vai negadījuma gadījumā.

5.7. Zināšanas, kā sniegt pirmo palīdzību.

5.8. Izpratne par to, kā sniegt pirmo palīdzību atbilstoši iegūtajām iemaņām konkrētajā apmācību līmenī un kādas darbības nav pieļaujamas. Piemērs: Darbiniekam nevajadzētu veikt pirmās palīdzības darbības, ja tās nav apgūtas mācību procesā.

5.9. Zināšanas par galvenajiem inficēšanās ceļiem.

5.10. Prasmes ierobežot infekcijas izplatīšanos.

5.11. Prasmes pareizi mazgāt rokas.

5.12. Izpratne par drošu darba vidi.

5.13. Izpratne par personīgās drošības riskiem darba vidē un kā šos riskus iespējams mazināt.

5.14. Prasmes izmantot biežāk sastopamos tehniskos palīglīdzekļus darba drošības nodrošināšanai un pārzināt ieguvumus.

 

6. Pozitīva komunikācija

6.1. Izpratne par cilvēku komunikācijas motivāciju.

6.2. Zināšanas, kā atpazīt galvenās komunikācijas barjeras.

6.3. Zināšanas par uzvedību kā vienu no komunikācijas formām.

6.4. Zināšanas par galvenajām verbālajām/neverbālajām komunikācijas formām un prasmes tās pielietot darbā.

6.5. Zināšanas, kā ar pieskārienu palīdzību veicināt komunikāciju.

6.6. Izpratne par situācijām, kad pieskārieni ir neatbilstoši.

6.7. Zināšanas, kā atzīmēt informāciju, lai tā būtu izprotama, atbilstoša mērķim, skaidra un kodolīga, aktuāla un pārbaudāma. Piemērs: Ja informācija ir rakstveidā, tai jābūt skaidri salasāmai. Ja informācija ir ierakstīta audioieraksta formā, tai jābūt skaidri saklausāmai.

6.8. Izpratne par ierakstu saglabāšanas nozīmību un darbinieka lomu tajā.

 

7. Kā atpazīt un reaģēt uz noliegumu un ļaunprātīgu izturēšanos

7.1. Izpratne par sekojošiem jēdzieniem: fiziska izmantošana, seksuāla izmantošana, emocionāla izmantošana, finansiāla izmantošana, institucionāla izmantošana, pašnoliegums, noliegums no citu cilvēku puses.

7.2. Prasmes atpazīt sekojošu situāciju iezīmes un simptomus: fiziska izmantošana, seksuāla izmantošana, emocionāla izmantošana, finansiāla izmantošana, institucionāla izmantošana, pašnoliegums un noliegums no citu cilvēku puses.

7.3. Izpratne par nepieciešamību ziņot par jebkurām aizdomām uz noliegumu vai ļaunprātīgu izturēšanos pret cilvēku, kuram tiek sniegts atbalsts.

7.4. Izpratne par to, kad un kam ziņot par iespējamo ļaunprātīgu izturēšanos/noliegumu pret cilvēku, kuram tiek sniegts atbalsts.

7.5. Zināšanas, kā reaģēt situācijā, kad cilvēks, kuram tiek sniegts atbalsts, atklāj ļaunprātīgas izturēšanās faktu.

7.6. Izpratne par to, ka darbinieka galvenā atbildība ir cilvēka, kuram tiek sniegts atbalsts, dršība un labsajūta.

7.7. Izpratne par to, kā un kad ziņot par jebkādām resursu vai darba grūtībām, kuras varētu ietekmēt droša aprūpes pakalpojuma sniegšanu. Piemērs: Nepietiekošs personāla skaits.

7.8. Izpratne par to, kā un kad ziņot par darba kolēģu rīcību, kas varētu mazināt pakalpojuma drošību. Piemērs: Darba kolēģis neīsteno aprūpes plānā noteiktās procedūras.

7.9. Izpratne, kā rīkoties, ja darbinieks seko darba devēja noteiktajām procedūrām un ziņo par ļaunprātīgu izturēšanos, noliegumu, grūtībām darbā vai neatbilstošiem kolēģu rīcības gadījumiem, bet no darba devēju puses neseko nekāda rīcība.

 

8. Aprūpes darbinieka izaugsme

8.1. Izpratne par nepieciešamību apgūt darbam un tā pilnveidošanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.

8.2. Izpratne, kā efektīvi izmantot iekšējo un/vai ārējo supervīziju.

8.3. Izpratne par stresa simptomiem.

8.4. Zināšanas, kā izvairīties no negatīva stresa darbā vai kā rīkoties stresa gadījumā.