Sasniegtie rezultāti

- 2020.gada sākumā ECC Centrālajā datu bāzē Briselē ir reģistrēti vairāk kā 7000 cilvēku no 20 valstīm, kuri ir nokārtojuši ECC eksāmenu un saņēmuši sertifikātu. Cilvēku, kuri ir saņēmuši sertifikātu, skaits regulāri pieaug. Šobrīd ECC ir oficiāli atzīta kvalifikācija Apvienotajā Karalistē, Rumānijā, Ungārijā un Čehijā. Sagaidāms, ka drīzumā vēl vairākās dalībvalstīs ECC tiks atzīts par oficiālu kvalifikāciju, jo Eiropas izglītības ietvarstruktūra sāk funkcionēt visās Eiropas valstīs.

- 2020.gada martā EASPD centrālajā datu bāzē Briselē bija 9000 ECC eksāmena kandidāti no 20 valstīm. Tas pierāda ECC idejas nozīmību un vērtību, kā arī primārā aprūpes personāla zināšanu apguves nepieciešamību.

- Ir izstrādāti ECC atbalsta materiāli – ECC mācību kurss, Pamata zināšanu kopums sociālās aprūpes jomā, kas atbilst ikvienas valsts vajadzībām un ir saskaņā ar BESCLO tēmām. Ir izstrādāts arī mācību kurss pasniedzējiem, ar kura palīdzību  pasniedzēji tiek sagatavoti  ECC mācību kursa pasniegšanai.

- Ir izstrādāta ECC eksāmena papīra versija, kā arī dažās valstīs ir pieejama tiešsaistes eksāmena versija. Latvijā eksāmenu var kārtot klātienē.

- ECC ir valde, kura pārrauga ECC attīstību. Latviju ECC valdē pārstāv biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”. ECC valde darbojas kā EASPD apakškomiteja un līdz ar to valdei ir tieša sasaiste ar lielāko ES pakalpojumu sniedzēju organizāciju. EASPD nodrošina ECC reģistra uzturēšanu, kurā ir iekļauta informācija par visām personām, kurām ir izsniegts ECC.

Informācija papildināta 05/2020