Vai jums ir interese par ECC?

Esmu darbinieks – kā ECC var palīdzēt man?

ECC varētu kalpot kā apliecinājums tam, ka jums ir nepieciešamās pamata zināšanas darbam sociālās aprūpes jomā. ECC veido zināšanu bāzi, kas nepieciešama pamata līmeņa darbiniekiem dažādās Eiropas valstīs un nodrošina darbiniekiem un darba devējiem pieejamu un pārnesamu sertifikāciju.

Sertifikāts palīdzēs darba meklētājiem vieglāk atrast darbu aprūpes jomā gan savā mītnes zemē, gan citās Eiropas Savienības valstīs.

Esmu darba devējs – kā es varu izmantot ECC?

ECC var palīdzēt darba devējam:

  • Darbinieku atlases procesā: daži darba devēji izmanto ECC eksāmenu kā instrumentu, lai novērtētu kandidātus. ECC eksāmens ir labs veids, kā darbinieku atlases procesā pārbaudīt potenciālo kandidātu zināšanas BESCLO tēmās.
  • Uzlabot darba kvalitāti esošajiem darbiniekiem, kā pamata prasību nosakot ECC sertifikāta veiksmīgu  iegūšanu. Tas apliecinās ne tikai to, ka darbiniekam ir nepieciešamās pamata zināšanas, bet arī to, ka darbinieks izprot pakalpojuma mūsdienu vērtības.

ECC datu bāzes reģistru uztur EASPD un tajā tiek iekļauti visi kandidāti, kuri ir kārtojuši ECC eksāmenu. Darba devējs var lūgt Reģistru apliecināt, ka personai ir izsniegts ECC sertifikāts.

 

Esmu apmācību personāls vai pārstāvu izglītības iestādi -kā es varu izmantot ECC?

Mācību procesa laikā Jūs varat sagatavot cilvēkus eksāmena veiksmīgai nolikšanai.

Sertifikāciju ir iespējams iekļaut jau esošas mācību programmas sastāvā (ar izmaiņām, ja tādas ir nepieciešamas), piedāvājot studentiem iespēju iegūt sertifikātu. Var arī izveidot un pasniegt speciālu kursu.

ECC tiek efektīvi izplatīts ar vadošo partneru palīdzību. Vadošais partneris var sadarboties ar mācību iestādēm, piemēram, koledžām, universitātēm, ja tās ir ieinteresētas. Mācību iestādes var iekļaut savās mācību programmās tēmas, lai

  • Vadošais partneris

Vadošajam partnerim ir nozīmīga loma ECC attīstībā valstī, eksāmenu procesa organizēšanā un ECC popularizēšanā, vienlaikus nodrošinot ECC sertifikācijas augstu kvalitāti.  Latvijā Vadošais partneris ir biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.

  • Sadarbības partneris

Vadošajam partnerim var būt sadarbības partneri, kuri līdzdarbojas eksaminācijas procesa nodrošināšanā. Par sadarbības partneri var kļūt ikviena organizācija, ja tā spēj nodrošināt prasībām atbilstošu mācību procesu. Sadarbības partneru atlasi veic Vadošais partneris.

 

Vadošā partnera vai sadarbības partnera izvēle

ECC valde strādā, lai ECC būtu pieejams visā Eiropā, tas būtu saskaņā ar Eiropas Kvalifikācijas Ietvarstruktūras 3 līmeni un atbilstu izstrādātajam mācību kursa saturam.