Какво е BESCLO?

'BESCLO' означава Basic European Social Care Learning Outcomes - Резултати от основното европейско обучение за социални грижи (виж по-долу "резултати"). В системата на Европейския сертификат за социални грижи това означава, че работещият или учащият притежава основни познания, които по принцип са необходими на обслужващия персонал в която и да е страна от ЕС, и е показал на ЕСС изпита, че може да приложи правилно тези знания в редица различни ситуации на работното място. (Изпитът не е оценка от наблюдение върху адекватни действия от страна на работещия.)BESCLOбеше разработен след общоевропейска консултация и разширени дискусии и дебати между първоначалните партньори по проекта. Ние използвахме опита на страни, които вече са разработили програми за въвеждане на персонал в сектора на социалните грижи и представихме резултатите от обучението в първите пет страни. Ние се убедихме, че BESCLO „работи”, и че персоналът и работодателите смятат резултатите от обучението за релевантни на нещата, които са необходими на персонала за безопасна работа в сектора.BESCLO покрива осемте основни области в социалните грижи. Те са: 

  • Ценности на социалната грижа 
  • Повишаване качеството на живот на лицата, които подкрепяте
  • Управление на риска
  • Вашето разбиране за ролята Ви на помощник
  • Безопасност при работа
  • Положително общуване
  • Разпознаване и реагиране при занемаряване и насилие
  • Вашето професионално развитие като помощник

Всяко едно е пояснено в „резултати от обучението”.   

Какво представляват „резултатите от обучението”?

Резултатите от обучението са демонстрация, че обучаваният е получил определен област знания и може да извърши определена работа на необходимото ниво. Европейския сертификат за социални грижи е „награда за знания”, а ЕСС изпитът проверява знанията на обучавания в областите на BESCLO.Ето как работи това – вземете, например, втора област на BESCLO:

2 - Повишаване качеството на живот на лицата, които подкрепяте -което има три отделни резултата:

2.1 Разбиране значението на това да открием историята, предпочитанията, желанията, нуждите и способностите на хората, на които помагаме

2.2 Разбиране на необходимостта да бъдем убедени, че всичко, което правим, е в полза на лицата, на които помагаме

2.3 Разбиране на необходимостта да се даде възможност на хората, на които помагаме, да управляват собствения си живот и да правят обоснован с информация избор за услугите, които получават 


Всеки от тези три резултата от обучението има много ясни конкретни неща, които обучаващият се трябва да може да направи, за да покаже, че има знанията, които са в основата на всеки резултат от това обучение. Ако, например, вземем резултат 2.3 от по-горе, това означава, че обучаващото се лице е разбрало необходимостта от това да се даде възможност на човека, на когото тя/той помага, да контролира собствения си живот и да прави информиран избор за услугите, които получава. 


Защото тя/той може:

Да обясни, защо е важно да се даде възможност на човека, на когото тя/той помага, да поеме контрола върху собствения си живот.

Да даде пример за това, какв ежедневието тя/той дава възможност на човека, на когото помага, да поеме контрола върху собствения си живот. Да обясни, какво представлява информиран избор.

Да опише начините,по които ще подпомогне човека, на когото помага, да направи информиран избор за услугите, които получава. 

 

1. Ценности на социалната грижа

Резултати от обучениетоНасоки по съдържанието (кандидатът е постигнал този резултат, защото знае следното:)
1.1 Разбиране на необходимостта постоянно да се популяризират следните ценности: права, индивидуалност, избор, личен живот, независимост, достойнство, уважение и партньорство

Определете какво означава всеки от следните термини когато подкрепяте хората: • индивидуалност • права • избор • личен живот • независимост • достойнство • уважение • партньорство • самоопределяне участиевключване. Обяснете защо е важно да се насърчават/популяризират тези ценности в ежедневната работа, свържете тези ценности с политиката и законови рамки (напр. Конвенцията на ОН за правата на хората с увреждания) и дайте примери за начини как това може и (трябва) да бъде постигнато

1.2 Разбиране на необходимостта да се популяризират равни възможности за лицата, които подкрепяте

Разяснете значението на равните възможности във връзка с лицата, които подкрепяте.Обяснете защо е важно да се популяризират равни възможности в ежедневната работа и дайте примери как може да стане това. Напътствени бележки: учебното съдържание обяснява как чрез въвеждането на технологиите могат да се осигурят равни възможности. Напр. хората, които използват компютри и специален хардуер и софтуер за обучение, работа, комуникация; инвалидни колички на ток и скутери за придвижване в общността

1.3 Разбиране на необходимостта да се подкрепят и уважават разнообразието и различните култури и ценности

Обяснете необходимостта да се подкрепя и уважава разнообразието, включително: • аспекти от ежедневието, към които може да се подходи различно от хора с различен произход • защо е важно да се подкрепят хората по начин, който уважава тези различия • примери на реални начини да се покаже на хората, че тяхната култура и ценности са уважавани.

1.4 Разбиране важността на поверителността

Определете следното: • защо поверителността е важна, когато се подкрепят хора. • добри практики за поверителност, които можете да ползвате в ежедневната работа. Напътствени бележки: напр. как ‘новите медии’ (като Туитър, Фейсбук, мобилни видео съобщения и т.н.) свалят бариерите за комуникация, но увеличават възможностите за нарушаване на конфиденциалността.  Напр. обгрижващо лице публикува снимки на лицата, ползващи услуги, на собствената си Фейсбук страница без тяхното съгласие

1.5 Разбиране ограниченията на поверителносттаПосочете защо и кога поверителната информация понякога трябва да бъде предадена нататък като дадете примери

2. Повишаване качеството на живот на лицата, които подкрепяте

Резултати от обучениетоНасоки по съдържанието (кандидатът е постигнал този резултат, защото знае следното:)
2.1 Разбиране на важността от установяване историята, предпочитанията, желанията, потребностите и способностите на лицата, на които помагатеОбяснете защо е важно да се установи историята, предпочитанията, желанията и потребностите на лицата, на които помагате.
2.2 Разбиране на нуждата да се уверите, че всичко което правите е свързано с лицата, които подкрепятеОбяснете защо лицата, които подкрепяте би трябвало да са в центъра на всички взети решения и предприети действия.Обяснете защо е важно да се използват ценностите на социалните грижи, за да се популяризират правата на лицата, които подкрепяте.Oбяснете защо не е уместно да се взимат решения и да се предприемат действия, които облагодетелстват организацията или работника вместо лицата, които подкрепяте.

2.3 Разбиране на необходимостта да се даде възможност на лицата, които Вие подкрепяте, да контролират собствения си живот и да правят информиран избор за услугите, които получават

Обяснете защо е важно да се даде възможност на лицата, които подкрепяте, да вземат под контрол собствения си живот.Дайте примери как в ежедневието може да се даде право на лицата, които подкрепяте, да поемат контрол над собствения си живот.Обяснете значението на информиран избор. Опишете начини за подкрепа на лицата, които подкрепяте, за да направят информиран избор за услугите, които получават. Обяснете защо е важно да се даде право на индивида/ите, които той/тя подкрепя да контролират собствения си живот и как това се свързва с подхода, основаващ се на правата на Конвенцията на обединените нации за правата на хората с увреждания и свързаните документи. Напътствена бележка: напр. Планът за действие при увреждания на Съвета на Европа, Европейската стратегия при увреждания 2010-20

2.4. Имайте впредвид въздействието на помощните средства върху качеството на живот и участието на хората, които подкрепяте

Обяснете ползите от информационните и комуникационните технологии и от адаптирането към околната среда за предоставянето на възможности, включването и участието на лица, които подкрепяте и последиците от неподходящо, неизправно или счупено оборудване, напр. мобилен скутер, инвалидна количка, слухов апарат, компютър и т.н. Обяснете правата на лицата, които подкрепяте за достъпа до тяхното помощно оборудване.

3. Управление на риска

Резултати от обучениетоНасоки по съдържанието (кандидатът е постигнал този резултат, защото знае следното:)
3.1 Приемете, че лицата, които подкрепяте, имат право да поемат риск

Обяснете значението на термина „риск“.Обяснете защо хора имат право да поемат риск, включително: • отрицателните ефекти върху хората, ако никога нямат възможност да поемат риск • защо хора, които ползват услугите, често нямат разрешение или не са окуражавани да поемат риск. Опишете ситуация, когато поемането на риск е донесло полза на лицето

3.2. Идентифицирайте основните принципи включени в оценката на риска

Избройте и обяснете основните принципи на оценката на риска
3.3 Разберете дилемата между това да дадете възможност на потребителите на услуги да поемат риск и ‘задължението за грижа’

Обяснете значението на ‘задължение за грижа’ (включително задължението да защитавате другите).Опишете как задължението за грижа може да влезе в конфликт с правата на потребителите на услуги да поемат риск

3.4 Разбиране на своите отговорности във връзка с управление на риска

Опишете своите отговорности във връзка с управлението на риска, напр. неoбходимостта от разбиране на и следване на завършени оценки на риска

3.5 Знание как да се информират подходящите хора за идентифицираните рискове

Обяснете как да се докладват идентифицираните рискове

4. Вашето разбиране за ролята Ви на помощник

Резултати от обучениетоНасоки по съдържанието (кандидатът е постигнал този резултат, защото знае следното:)
4.1Разбиране на стойността и значението на работата в партньорство с неплатени помощници / защитници на интересите / други важни лицаОбяснете стойността и значението на работата в партньорство с тези хора, които имат важна роля в живота на лицата, които подкрепяте. Дайте пример за ситуация, в която ще е важно да се работи в партньорство с тези хора
4.2 Разбиране важността на добрата работа в екипОпишете нещата, които помагат на добрата работа в екип. Обяснете защо добрата работа в екип е важна за социалните работници. Дайте пример за ситуация, която изисква от социалните работници да работят заедно като екип
4.3 Разбиране защо е важно да се следват политики и процедури, правни рамки,  целите и задачите на организацията, за която работитеОбяснете причините защо е важно да следвате указания и процедури, правни рамки, целите и задачите на организацията, за която работите
4.4 Разбиране на отговорностите и ограниченията на връзката Ви с лицата, на които помагатеРазяснете отговорностите и ограниченията на връзката с лицата, които подпомагате, включително: • Вашите основни отговорности към лицата, които подпомагате. • точки, в които връзката Ви с лицата, които подпомагате, трябва да е различна от другите връзки.
4.5 Разбиране на необходимостта да си благонадежден и доверенОбяснете защо е важно да сте благонадежден и доверен. Дайте пример за ситуация, в която ще е важно да сте благонадежден и да може да се разчита на Вас

5. Безопасност при работа

Резултати от обучениетоНасоки по съдържанието (кандидатът е постигнал този резултат, защото знае следното:)
5.1 Знание как безопасно да се съхраняват и изхвърлят вещества и предмети, които са опасни за здраветоИзбройте потенциално опасни вещества, които може да намерите на работното си място, напр. телесни течности, неизползвани лекарства, домакински препарати като дезинфектанти. Опишете основните здравни рискове свързани с тези вещества. Избройте методи за безопасно съхранение и изхвърляне на опасни материали
5.2 Знание как да се преценят рисковете във връзка с преместването и позиционирането на хора и/или предметиОбяснете как да се преценят рисковете във връзка с преместването и позиционирането
5.3 Знание на техники за безопасно преместване и позициониране на хора и/или предмети

Обяснете (без да демонстрирате) как да преместите и позиционирате хора и/или предмети безопасно, като запазите достойнството на замесеното лице. Обяснете предимствата от използването на помощни средства за придвижване на хора като асансьори, лифтове, моторизирани/подвижни легла и т.н.

5.4 Знание как и какво не Ви е позволено да правите във връзка с преместването и третирането на този етап от обучението Ви. Насочващ пример: Не трябва да използвате обурудване за преместване и третиране преди да сте обучени за товаОпишете задачите, свързани с преместването и позиционирането, които нямате право да извършвате без специално обучение
5.5 Разбиране как да се популяризира пожарната безопасност във Вашата работаОпишете начини да се популяризира пожарната безопасност, включително: • практики, които предотвратяват избухването на пожари. • практики, които предотвратяват разпространението на пожара. • знание как да се евакуира безопасно сграда
5.6 Знание какво да се прави при болест или инцидент

Опишете как да се реагира при инцидент и внезапна болест, включително: • различни видове инциденти и внезапна болест, които могат да се случат във Вашата ежедневна работа. • обичайни причини за инцидент в подкрепена среда • как да се реагира при незначителен инцидент/болест • как да се реагира при сериозен инцидент/болест

5.7 Разбиране на основни техники за спешна първа помощОпишете (без да показвате) основните техники за първа помощ за следното: a) как да проверите за дишане, б) как и кога да поставите някого във възстановителна поза, в) как да реагирате при кървене, г) как да се реагира при задавяне, д) как да се реагира при припадък, е) как да се свържете със спешна помощ
5.8 Разбиране какво не Ви е позволено да правите във връзка с първа помощ на този етап от обучението Ви. Насочващ пример: Не трябва да опитвате предприемането на първа помощ, която не сте били обучени да предлагатеДайте примери за задачи, свързани с първа помощ, които нямате право да извършвате без специално обучение
5.9 Разбиране на основните пътища на инфекцияОпишете основните  пътища, по които инфекцията може да влезе в тялото
5.10 Знание как да се предотврати разпространението на инфекцияОбяснете как да се намали разпространението на инфекция, включително: • как да гарантирате, че здравето или хигиената на другите не представлява риск за лицата, които подкрепяте. • как да гарантирате, че аспекти от Вашето лично здраве или хигиена не представляват риск за лицата, които подкрепяте или другите хора на работата. • примери от обичайни видове лично защитно облекло и оборудване и кога да се използват.
5.11 Знание как да се мият правилно ръцетеОбяснете защо е важно да се мият ръцете основно и кога трябва да се прави това. Опишете най-пълния начин за миене на ръце
5.12 Разбиране как да се пази сигурността на работното мястоОбяснете защо е важно да се работи в партньорство с лицата, които подкрепяте, за да се постигне сигурност на работното място. Опишете мерки за сигурност в работна среда, включително: • как да се провери самоличността на някой, който иска достъп до помещения или информация. • начини да се гарантира, че сградата е обезопасена. • как да се реагира когато някой е изчезнал. • как да се реагира при извънредни ситуации, напр. бомбена заплаха
5.13 Разпознаване на възможни рискове за личната Ви безопасност и добро състояние на работа, и необходимите защитни механизми за намаляването им до минимумОпишете възможните рискове за безопасност на работното място (напр. работа сам през нощта, пренасяне на пари, работа с лица, чието поведение може понякога да създаде риск). Обяснете как да се намалят рисковете във всяка от ситуациите, които описвате
5.14. Запознайте се с най-често срещаните средства за безопасност и опишете техните предимства и области на приложение

Избройте най-често използваните средства за безопасност и опишете техните предимства и области на приложение. Напътствена бележка: примерите, избрани от кандидатите могат значително да отразяват специфичните за страната ситуации и практики (напр. не са налични много примери от проекти „независим живот“)

6. Положително общуванe

Резултати от обучениетоНасоки по съдържанието (кандидатът е постигнал този резултат, защото знае следното:)
6.1 Знание какво мотивира хората да общуватИдентифицирайте фактори, които влияят на общуването, включително: • примери защо хората общуват • неща, които насърчават общуването
6.2 Разпознаване на основните бариери пред общуванетоДайте примери за неща, които могат да създадат бариери пред общуването

6.3 Разбиране как поведението е форма на общуване

Обяснете как поведението може да е форма на общуване, включително: • ситуации, които показват как поведението на едно лице може да е начин да се разкрият неговите нужди, чувства, избор или разбирания. • защо поведението може да е важна форма на общуване за някои лица. Обяснете как да разберем, че може би започва конфликт и как да реагирате адекватно.
6.4 Разбиране на основните форми на (не)вербално общуване и как да ги използвате във Вашата работа

Опишете как вербалната, невербалната и алтернативна комуникация могат да се използват за насърчаване/популяризиране на ефективната комуникация, включително: • какво означава 'вербално общуване', като дадете примери. • какво означава 'невербално общуване', като дадете примери.  какво означава ‘алтернативна комуникация’, като дадете примери (напр. езика на знаците, използването на снимки и системи от символи, лесно четивни документи и т.н.) използването на ‘хай’ и ‘лоу’ технически средства за подпомагане на комуникацията.  аспекти от вербално и невербално общуване, които може да са различни при различните култури. Как да използваме ефективно активното слушане и да разбираме нуждата от това да дадем на някои хора повече време да общуват със собствена скорост. Напътствена бележка: отнесете се към символите и помогнете на хората да се придвижват в сгради или снимки или електрически табла/дъски за подпомагане на хората да изразят нуждите си или да запомнят/планират неща или справочни комуникационни практики (напр. пухкава кърпа означава, че е време за къпане)

6.5 Разбиране как да използваме докосването за развиване на общуванетоДайте примери как бихте могъл да използвате докосването за усилване на позитивното общуване
6.6 Разбиране кога докосването не е подходящоДайте примери за: • видове докосвания, които не са подходящи за използване при лицата, които подкрепяте • ситуации, когато докосването не би било подходящо да използвате с лицата, които подкрепяте
6.7 Знание как да се записва информация, която е: разбираема по темата, ясна и сбита, реална и подлежаща на проверка. Указания: Когато информацията е написана на ръка трябва да е четлива. Когато информацията е записана на касета трябва да се чуваОбяснете принципите на доброто деловодство, включително: • разликата между факт и мнение, като дадете примери • защо е важно да гарантираме, че всички записи саa) основани на факти б) целесъобразни в) ясни, сбити и лесноразбираеми г) подписани и с дата
6.8 Разбиране на важността на и Вашата роля в деловодствотоОбяснете как деловодството помага при индивидуализирането на услугите, включително: • важността от деловодството при работа в среда на социални услуги. • защо трябва да използвате и допринасяте за записите и докладите, да се уверите, че лицето получава ефективна подкрепа

7. Разпознаване и реагиране при занемаряване и насилие

Резултати от обучениетоНасоки по съдържанието (кандидатът е постигнал този резултат, защото знае следното:)
7.1 Знание на значението на следните термини: Физическо насилие, сексуално насилие, емоционално насилие, финансово насилие, насилие в институцията, небрежност към себе си, небрежност от другите

Разяснете какво означават следните термини: • Физическо насилие • сексуално насилие • финансово насилие • насилие в институцията • небрежност към себе си • небрежност от другите • емоционално/психологическо насилие • злоупотреба с лекарства. Напътствена бележка: обучението трябва да включва въпроси, свързани с рисковете от малтретиране (напр. психолгическо, сексуално и финансово), които могат да възникнат по интернет

7.2 Разпознаване на знаци и симптоми, свързани със следното: Физическо насилие, сексуално насилие, емоционално насилие, финансово насилие, насилие в институцията, небрежност към себе си, небрежност от другитеИдентифицирайте знаци и симптоми свързани с всеки от видовете насилие, изброени в 7.1.
7.3 Разбиране на необходимостта да се докладват всякакви подозрения за насилие или небрежност на лицата, които подкрепятеОбяснете защо е важно да се докладват всякакви подозрения за насилие или небрежност от лицата, които подкрепяте
7.4 Знание кога и на кого трябва да се докладва подозрение за насилие/небрежностОбяснете на какъв момент и на кого би трябвало да докладвате подозрения за насилие или небрежност
7.5 Разбиране как да се реагира при признание за насилие от лице, което подкрепятеИдентифицирайте следното: • ключовите неща, които трябва да направите или кажете, ако някой Ви признае за насилие. • ключовите неща, които не трябва да правите или казвате, ако някой Ви признае за насилие
7.6 Разбиране, че първата Ви отговорност е към безопасността и благоденствието на лицата, които подкрепятеОбяснете защо благоденствието на лицата, които подкрепяте, е преди всякакви други съображения
7.7 Знание как и кога да се докладват всякакви ресурсни или оперативни трудности, които могат да повлияят на предоставянето на безопасни грижи. Насочващ пример: неадекватно покриване от персоналаОбяснете на кого и в какъв момент би трябвало да докладвате всякакви ресурсни или оперативни трудности, които се случват на работното място
7.8 Знание как и кога е Вашето задължение да се докладват практиките на колеги които може да не са безопасни. Насочващ пример: неследване на одобрените процедури или на план за грижиОбяснете защо ще е необходимо да се докладват практики на колеги, които считате за небезопасни
7.9 Знание какво да се прави ако сте следвали политиките и процедурите на Вашата организация да се докладват подозрения за насилие, небрежност, оперативни трудности или небезопасни практики, и не са предприети никакви действияОбяснете какво трябва да направите, ако надлежно сте докладвали за небезопасните практики на други и нищо не е направено за това

8. Вашето професионално развитие като помощник

Резултати от обучениетоНасоки по съдържанието (кандидатът е постигнал този резултат, защото знае следното:)
8.1 Разбиране на необходимостта да се придобиват умения и знания в подкрепа на и за развитието на Вашата работаОбяснете необходимостта от продължаващо развитие като работник, включително: • защо е важно да се придобиват знания и умения за подкрепа и развитие на работата Ви. • как да се работи с Вашия пряк ръководител за приемане и следване на личен план за развитие
8.2 Знание как да се използва ефективно интервизия и супервизияОбяснете целта на „интервизия“ и „супервизия“. Опишете начини, по които може да помогнете да се направи „интервизия“ и „супервизия“ възможно най-ефективно
8.3 Знание за симптомите на стресОбяснете значението на стрес, включително неговите ефекти, както положителни така и отрицателни. Опишете симптомите на отрицателен стрес
8.4 Разбиране на начини за предотвратяване или справяне с отрицателен стрес на работаОпишетеначиникакможедабъдесъздаденотрицателенстресвработниситуации.Опишетеначинизаизбягваненаотрицателенстреснаработа.Опишетеначинизанамаляваненаотрицателенстреснаработа