Европейският сертификат за грижа (ЕСГ) като „win-win“-ситуация и за 5-те страни - клиент, работодател, обучител, служител и контролиращ, регулиращ орган:

 • Като клиент

Като потребител може да сте сигурни, че служителите, които имат ЕСГ, прилагат BESCLO (или Основни европейски резултати в обучение за социални грижи), приети за базови в социалните услуги. ЕСГ-знанията са основани на принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Служителите имат разбиране за социалния модел на предоставяне на услуги както и за новите подходи, базирани на човешките права, които се въвеждат чрез BESCLO.


 • Като работодател

Като работодател може да използвате ЕСГ като входящо обучение за нови служители, като допълнително обучение на персонала или при подбор на персонал (при разглеждане автобиографии или оценяване на кандидатите за работа).

ЕСГ ви служи като инструмент за утвърждаване на областите с потенциал на персонала за бъдещо развитие и обучение в темите на BESCLO – Основни резултати от европейското обучение за социални грижи / Basic European Social Care Learning Outcomes.

Можете да въведете вътрешна менторска система с ЕСГ чрез:

 • Привличане и тренинг на опитни (старши) служители в социалните грижи, които (вече) са обучители;
 • Тренинг на служители да станат "ментори" на работното си място;
 • Обучените "ментори" работят със свои колеги, които са "наставлявани" на работното място: подбор, оценка на наставлявани и около 12 менторски сесии (ментор-наставляван);
 • Наставляваните преминават през курса BESCLO (или Основни европейски резултати в обучение за социални грижи);
 • Наставляваните полагат ЕСГ изпит, който да им даде Европейски сертификат за грижа;
 • Окуражаване на наставляваните да преминат менторски курс за обучение и да се превърнат в ментори на свои колеги. По този начин организацията добива възможност и капацитет повсеместно да въведе подход, базиран на човешките права.

(виж: "За развитие на ЕСГ: 4. Европейско менторство в социалните грижи (European Mentoring in Social Care)).


 • Като обучител

Като обучител може да включвате ЕСГ-съдържание и ЕСГ-изпит в предлагано от вас обучение, като отделен кратък курс или в отделни интегрирани части, които да са "плюс" за вашите потребители. Може да използвате ЕСГ като средство за оценяване на напредъка или изискване към следващо ниво на учене.

Може да кандидатствате за "Печата на ЕСГ", което означава, че предлагана от вас обучителна програма, курсове и материали покриват 54-те резултати от обучението и отговарят на изискванията на ЕСГ!

Обучителите по ЕСГ трябва да са сертифицирани по ECГ, да имат задълбочено познаване и разбиране на BESCLO и на всички обучителни материали на ECГ и да са успешно завършили Курс за обучение на обучители на ЕCГ (последното изискване отпада, когато предлаганата от обучителя програма има "Печата на ЕСГ", т.е. курсове и материали съответстват на съдържанието на BESCLO), и др.


 • Като служител

Служителите, които имат ЕСГ, са на мнение, че по-лесно могат да си намерят работа в социалните услуги в собствената си страна, в други европейски страни и в САЩ, Азия или Австралия, където някои работодатели понякога трудно разбират национални квалификационни документи - особено, ако те не са написани на английски език.

Кандидатите за ЕСГ-изпит трябва да имат основно ниво на четене и писане и да са на възраст минимум 16 години.


 • Като контролиращ, регулиращ орган

Винаги търсите начини да проверите качеството на една услуга и това винаги означава да откриете колко добре е обучен персоналът. Да има ЕСГ ще бъде още един знак, че определен човек от персонала има необходимите основни познания за работата в сектора. Бихте могли да препоръчате група от неквалифициран персонал, пряко работещ - "на предна линия" - с възрастни с увреждания, да положи ЕСГ–обучение и ЕСГ-изпит и така участниците да покажат своите знания. ЕСГ дава възможност за повишаване на важни умения, развити при неформални грижи на роднини, например.


 • Колко струва ЕСГ?

Това зависи от това как се предоставят обучението и изпит за ЕСГ. В зависимост от това как придобивате знанията, е възможно да има такса от обучаващата ви организация за покриване на разходите за всеки курс с изпит, който посещавате.