ЕСГ надгражда предхождащи международни проекти на Европейската комисия:

1. Европейска книжка за грижа (European Care Licence): 2006 – 2008 (програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи")

Осем организации в шест страни – членки на ЕС, на основание проучване от работодатели/доставчици на услуги, доставчици на обучение и заинтересовани страни от цяла Европа, се споразумяват за основните познания на (начинаещи) служители в социалните грижи за възрастни с увреждания в ЕС, т.е. общоевропейска дефиниция за базовите знания на (младшите) подкрепящи служители: Basic European Social Care Learning Outcomes (BESCLO). BESCLO (или Основни европейски резултати в обучение за социални грижи) представлява комплект от 54 Резултати от обучението, приети за базови в социалните грижи, които всеки служител трябва да разбира и прилага. Тези резултати са основани на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и са сърцевината на ЕСГ. EСГ надгражда върху продукта на първия проект, който разработи и изпробва BESCLO и ЕСГ изпита.


2. Създаване обща основа на грижа с ЕСГ (Creating a Common Foundation in Care with the ECC): 2009 – 2011 (програма "Леонардо да Винчи")

През този проект задачата на 16 организации от 13 страни беше да се разшири партньорството до 16 държави за сертифициране по ЕСГ в Европа, да се разработи онлайн версия на ЕСГ изпита и да се установи ЕСГ като основа (принципно входно ниво) за (нови) служители в социалните грижи в ЕС, пряко работещи – на предна линия – с възрастни с увреждания.


3. Не сме пациенти, а равноправни граждани (Not Patients But Citizens With Rights): 2012 – 2014 ("Леонардо да Винчи")

Продуктите на този проект са:

• Обучение за Европейски сертификат за грижа покрива стандартите на Резултати от основното европейско обучение за социални грижи, или Basic European Social Care Learning Outcomes (BESCLO), които са предназначени тъкмо за начинаещи служители в социалните грижи за възрастни с увреждания. Тренировъчният комплект за Европейски сертификат за грижа включва (oбща продължителност на курса: около 3-4 дни или 25 часа (в зависимост от групата може и повече: до 40 или 60 часа)):

◦ Урочни планове, графици, необходимо оборудване;

◦ Ясно тренировъчно упътване и речник;

◦ Материали и дейности за раздаване;

◦ Изображения от ПауърПойнт презентация;

◦ ЕСГ пробен изпит;

◦ Самооценка (колко добре сте запознати с основните образователни нива в този курс) в началото на обучение и когато приключите с обучението.

• Курсът на обучение на обучителя превежда през наръчник на обучителя и дава допълнителна информация и съвети за това как да проведете този курс (oбща продължителност на курса: до около 2 дни или 12 часа)


4. Европейско менторство в социалните грижи (European Mentoring in Social Care): 2015 – 2018 (програма "Еразъм+")

11 организации от осем различни страни се включиха в проектно партньорство.

Какво е Европейско менторство в социалните грижи (ЕМСГ)?

У нас, а и по света, съществува медицински модел на социални услуги – той разглежда човека с увреждане като зависимо проблематично същество - то не може да се грижи за себе си, не може да взима решения. То е болно! Но съществува и социален модел, базиран на гражданските права. Социалният модел цели да премахне дискриминацията спрямо хората с увреждания – те имат право да взимат решения за собствения си живот; имат право на достъп до сгради, информация, услуги и т.н.

Проектът за Европейско менторство в социалните грижи (ЕМСГ) се фокусира върху промените на нагласите в социалния сектор – особено сред служителите на работните им места. Прави това като кани опитни служители да напътстват и подпомагат новите си колеги. В допълнение дава възможност на ментор и наставляван да "измерят" своите нагласи и умения.

ЕМСГ се стреми да създаде "обща основа" в целия Европейски съюз за обучението в социални услуги: грижата е основана на принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и е предоставена от персонал, който разбира и следва тези принципи. Проектът надгражда предхождащия го BESCLO проект (Основни европейски резултати от обучение за социални услуги), който е използван в Европейския сертификат за грижа – ЕСГ. Свързани заедно, тези инструменти – ЕСГ и ЕМСГ – дават на подкрепящите служители ефективен лост за промяна на нагласите и изкореняване на стария "медицински модел".

Защо е необходимо менторство?

Работодателите, които въвеждат социалния модел и имат достъп до подходящите обучителни материали, търсят начини за ежедневна работа за промените. Нужна е подкрепа за служителите в техните ежедневни решения и общуване с клиентите. Менторът може да окаже огромна подкрепа при обясненията, демонстрациите и напътствията към персонала относно това как да работят по личностно-ориентиран начин, базиран на човешките права. Така с ЕМСГ работодателите биха могли да (пре)обучат своите служители при доста ограничен ресурс.

Какви са инструментите на ЕМСГ?

• Менторски курс за обучение (продължителност на курса: до около 12 часа или 2 дни);

• Курс за обучение на обучителя (продължителност: до около 5 дни);

• Инструмент за оценка на менторството;

• Набор от резултати от обучението за менторската роля;

• Учебна програма за усвояване на резултати от обучението в ЕМСГ;

• Инструмент за оценка от краен потребител.

Учебната програма по менторство (назовавана също и с латинското „курикулум“) е съставена, за да предизвика промяна в нагласите сред подкрепящите служители в европейските партньорски организации. Тази промяна търси да замени стария медицински модел (модел, фокусиран върху инвалидност) със социален модел, основан на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. ЕМСГ дава възможност на организациите за промяна в отношенията и нагласите чрез въвеждане на учебната програма по менторство. Чрез изграждане на менторска система ЕМСГ дава възможност на организациите-партньори за цялостна подмяна на методите на работа. Учебната програма по менторство дава възможност на организациите да въведат вътрешно-менторска система, която да помага при организационни промени чрез:

  • Привличане и тренинг на опитни служители в социалните грижи, които (вече) са обучители (тренинг на старши обучители).

Те ще се превърнат в "старши обучители" и ще могат да изнасят менторски курс за обучение на свои опитни колеги, които работят пряко с клиенти на социалните грижи. В този проект служителите, работещи пряко с клиенти, наричаме служители "на първа линия".

"Старшите обучители" ще подготвят и други обучители да изнасят менторски курс за обучение.

  • Тренинг на служители да станат "ментори" на работното си място (тренинг на ментори). 

Обучените "ментори" работят със свои колеги, които са "наставлявани" на работното място (подбор, оценка на наставлявани, около 12 менторски сесии (ментор-наставляван)). Преди завършване на менторската програма "наставляваните" преминават през курса BESCLO (или Основни европейски резултати в обучение за социални грижи). BESCLO представлява комплект от резултати от обучението, приети за базови в социалните грижи, които всеки служител трябва да разбира и прилага. Тези резултати са основани на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (завършване на менторския процес).

След това наставляваните полагат ЕСГ изпит, който да им даде Европейски сертификат за грижа (полагане на изпита за ЕСГ). Това ще помогне на наставляваните да добият знания и разбиране за новите подходи, базирани на човешките права, които се въвеждат чрез BESCLO.

  • Окуражаване на наставляваните да преминат менторски курс за обучение и да се превърнат в менторина свои колеги. По този начин организацията добива възможност и капацитет повсеместно да въведе подход, базиран на човешките права.

За да се проследи ефекта на менторството, е създаден инструмент за оценка на менторството. Той е тестван от старши обучители и ментори и служи да проследи "нарастването на знание" или прогреса на наставлявания по време на менторството. Наставляваните биват оценявани с този инструмент двукратно – веднъж преди началото на менторството и още веднъж след края му, когато са готови да положат изпита за ЕСГ.

Времето за покриване на фазите „тренинг на старши обучители" → "тренинг на ментори" → "подбор и оценка на наставлявани" → "завършване на менторския процес" → "полагане на изпита за ЕСГ“ е от 3 до 6 месеца.