Да работите в социална услуга в България

(от 2011г.)

 Въведение

ЕС-граждани:

Няма ЕС-граждани, които искат да работят в социалната услуга в БГ, защото заплатите са най-ниски от всички страни членки на ЕС. Българските специалисти и не-специалисти отиват в чужбина и работят в системата за социални услуги на страните от Европейския съюз. Има цели градове и села, населението на които е намерило възможност за работа в социалната мрежа в Италия, Испания, Германия, Гърция, Кипър и други. В България до сега работят само доброволци – студенти от страни на ЕС, от Американския корпус на мира или обучители от неправителствени организации от Англия, Холандия, Канада, Франция и други страни. Например във фондация „Карин Дом“ – Варна непрекъснато се организират обучения за социални услуги за ранна интервенция, за работа с деца с аутизъм и други увреждания от специалисти от Канада, Англия и други. Те се финансират чрез проекти и програми.Чужденци:Закон за чужденците в Република България:

http://www.mvr.bg/RegulatoryFramework/default.htm


НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България:

http://www.mlsp.government.bg/bg/law/regulation/index.htm


Бежанци -  в София има център за настаняване на бежанци и емигранти и се подпомагат от Българския червен кръст. В повечето случаи те не остават в БГ, а само преминат през България към Германия, Франция, Италия и други страни. Финансовата помощ, отпускана по Закона за социално подпомагане за един човек в трудоспособна възраст е в размер на 48 лева на месец, като държавата внася и здравни осигуровки за лицето. Тези средства се отпускат за задоволяване на ежедневни нужди - за наем, храна, дрехи, лекарства, ток, вода, транспорт, телефон, асансьор в жилището и други. Социални помощи за отопление се отпускат само за есенно зимния сезон – от м.ноември до м.март. До днес липсва анализ на минимални човешки нужди.Относно наеми: В момент 1400 души във Варна са настанени в общински жилища. Няма данни колко домакинства живеят под наем в града.

 

Изисквания относно квалификацияии за работа в социалната сфера в БГ

За изисквания за квалификации на работещите в социалната услуга в БГ Вижте: Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността:

(http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=13&s1=18&selid=18)

Инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане извършва проверки относно изпълнението на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги, съгласно Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето по Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. www.gli.government.bgЗа личен, социален асистент:Изисквания (тренинги/обучения от минимум 3 дни, медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост)

Вижте в:

-      МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

-      Методика за предоставяне на услугата в общността «СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ»(http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=13&s1=18&selid=18)За обществена трапезария и социален патронаж още няма методика.


Други изисквания

-      Медицинско свидетелство и здравна книжка (при работа с деца, в специализирани институции за възрастни и в услуги от резидентен тип).

-      Свидетелство за съдимост.

-      Който работи с деца: документ, че не се водят дела за лишаване от родителски права.Тренинг/обучения на работното място:

-      Харта на клиента, етичен кодекс и други.

-      Обученията според възможностите на работодателя.

-      Супервизия всеки месец на персонала.Има проект на документ, регламентиращ условията за повишаване на професионалната квалификация и кариерното развитие на социални работници. Целта на проекта е да бъдат регламентирани условията и реда за придобиване на професионална квалификцаия, за повишаването й, както и възможностите за кариерно развитие на социалните работници в структурата на Агенцията за социално подпомагане.

Заплати социалните професии в БГ


Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.:Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии

 – 2011 г.:www.mlsp.government.bg/bg/class.htmЗа личен асистент малко над минимална заплата в БГ (минимална заплата в БГ в момент - месец октомври 2011г. - 270 лв.). За социален асистент?Средни заплати в социалните услуги в Варна:

1.      550 лв. основна заплата при НПО-та (в единични случаи до 600 лв, на пример в рехабилитационна дейност).

2.      380 лв. основна заплата в социални услуги,  общински структури (до 420 лв, включително и за специалисти с магистърска степен на образование). Към тях няма други добавки освен стаж/клас!Общо: В общинските социални структури заплащането е по-ниско, при НПО-та по-високо при един и същ стандарт за издръжка.

Друго:Няма критерии и стандарти за определяне резултатите от предоставянето на социалните услуги.Има Наредба за критерии и стандарти за предоствавяне социални улсуги за деца.

Други полезни документи:ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане (http://www.mlsp.government.bg/bg/law/rules/index.htm)


Други полезни партньори за разговори по темата могат да бъдат:

-      изпълнителен директор на агенция за социално подпомагане

-      агенция по заетостта, относно програми и обучения за насърчаване на заетостта.