Често задавани въпроси/Frequently Asked Questions (FAQ)

Какво е Европейски сертификат за социални грижи/European Care Certificate (ЕСС)?

Европейският сертификат за социални грижи/European Care Certificate (ЕСС) е разработен като основен сертификат за започване на работа в сферата на социалните грижи, като се надяваме, че той ще бъде признат и приет на територията на цяла Европа. ЕСС започна с първоначалния проект Леонардо да Винчи на Европейската комисия, приключил през 2008 година и сега беше част от втория проект ЛЕОНАРДО (трансфер на иновации) на Европейската комисия, в който участваха 16 страни и който е приключил през 2011 година. Присъжда се след взимането на изпит с въпроси с повече от един отговор.

ЕСС предоставя на работодателите доказателство, че притежателят на сертификата е доказал, че тя/той разбира/има основни познания, необходими за безопасна работа в сферата на социалните грижи. Той включва необходимите познания за работници, които започват работа в сферата на социалните грижи както е определено в «резултати от основното европейско обучение за социални грижи”/BasicEuropeanSocialCareLearningOutcomes (BESCLO). Тези резултати могат да бъдат постигнати чрез обучение в работна среда, чрез един кратък курс на обучение или пък като част от по-обширен и/или по-дълъг курс на обучение. Няма изисквания за това, как трябва да получите знанията за BESCLO - за да получите сертификата Вие просто трябва да покажете, че имате необходимите познания и можете да ги прилагате в ситуации, в които е вероятно да попаднете при работата си в сферата на социалните грижи. ЕСС не проверява компетентността накандидатите(единственотехнитезнания), ине езаместител наизискванията на която и да е квалификация или обучение, които вече съществуват в страните от Европейския съюз, но може да бъде тяхно допълнение. В ЕСС се записват Вашите лични данни и датата, на която сте издържали ECC изпита. Можете да покажете сертификата на всеки работодател и той може да провери, какво е това, което знаете. Вашето име е вписано в централната база данни на хората, получили ЕСС, локализирана  в Брюксел, като защита срещу измами и работодателят може да провери това, ако желае.

 

Какво можете да направите с Европейския сертификат за социални грижи/European Care Certificate (ЕСС)?


Като притежател на ЕСС Вие можете да демонстрирате владеенето на основните познания, необходими за работа в сферата на социалните грижи. ЕСС ще създаде съпоставима база за входно ниво на човешки ресурси за тази сфера на територията на цяла Европа и ще осигури достъпен и преносим сертификат за работниците и работодателите. Това ще улесни работниците в търсенето на работа в сферата на социалните грижи в страните от Европейския съюз и на места като Америка и Австралия, където някои работодатели понякога трудно разбират понятието "национални" квалификации - особено, ако те не са написани на английски език.Ще бъде предоставена пояснителна информация, която ще очертае допълнителните насоки и изисквания за работа в страните от ЕС, които издават ЕСС. Когато за една длъжност има много конкуриращи се да я заемат тогава притежаването на ЕСС може да покаже каква е разликата между това да получите покана за интервю и изобщо да не получите!

 

Къде мога да го получа? 

ЕСС се присъжда от организацията на водещия партньор по проекта във Вашата страна (или в страната, в която сега работите). Във всяка страна има водещ партньор по проекта, който предлага ЕСС, подкрепен от редица партньори – доставчици на ЕСС, които всъщност предлагат обучението и достъп до ЕСС изпита. Списъкът на настоящите водещи партньори по проекта за всяка страна и техните местни партньори – доставчици на ЕСС може да бъде намерен на този сайт в "Контакти". Свържете се с тях за повече информация относно наличните материали, бъдещите учебни курсове и ECC изпити.

 

За сектора на здравеопазването или за сферата на социалните грижи се отнася ЕСС?

В някои страни съществува голяма разлика между сектора на здравеопазването, който често се нарича с термина "здравна помощ" и сектора на "социалните" грижи. ЕСС е предназначен за осигуряване на необходимите основни познания за работа на входно ниво в сектора на социалните грижи.

 

Това курс за професионално обучение ли е?

Не съвсем - но може да бъде част от такъв. ЕСС може да бъде получен по различни начини (например на специфичен тренировъчен курс, чрез дистанционно обучение, или като част от по-широкообхватен курс), но основната му цел е да осигури на хората необходимите основни познания, необходими за работа в сектора на социалните грижи на входно ниво. По-широкообхватният курс може да бъде професионален или академичен. Няма определени изисквания за начина, по който ще учите, къде ще учите, колко време ще Ви е необходимо, нито пък кой трябва да Ви обучава. Единственото нещо, което има значение е – дали Вие наистина разбирате учебната материя, която се покрива от BESCLO,и можете ли да го докажете чрез успешно полагане на изпита?

 

Възможно ли е ЕСС да се адаптира и да се предоставя като част от съществуващите курсове за обучение?


Да – разбира се! ЕСС е обобщение от ЕС на основните познания, необходими за работа в сферата на социалните грижи. Може би резултатите от обучението за получаването на ЕСС вече са включени в съществуващото обучение в някои страни. Например в Германия получаването на ЕСС ще бъде включено в едногодишен и в тригодишен курс на обучение по "Heilerziehungspflegehilfe" и "Heilerziehungspflege".В всяка страна от ЕС може да има допълнителни изисквания, на които ще трябва да отговорите, ако получите работа там. За повече информация относно започване на работа в определени европейски държави ние ще подготвим "Кратко ръководство за започване на работа в ...", което ще бъде предоставено на нашия уебсайт.

 

ЕСС квалификация ли е? 

Сам по себе си ЕСС не представлява придобиване на квалификация във всяка страна, но ние се надяваме да видим много курсове за обучение, които да покажат, че са «съвместими с изискванията» за издаване на ЕСС (което означава, че курсът покрива всичко, което се изисква като знания за получаване на ЕСС). ЕСС се базира на определени основни резултати от обучение за работа в сектора на социалните грижи. Придобиването на тези знания се оценява чрез тест с въпроси с повече от един отговор. ЕСС няма за цел да представи доказателства за компетентност или да замени съществуващите квалификации за персонал в сектора на социални грижи в страните, които участват в проекта. През периода на проекта „Създаванена общаосновазагрижи»/Creating a Common Foundation in Care using the ECC (CCFC), всичкиевропейскидържавивъвеждатновинационалниквалификационнирамки/National Qualifications Frameworks (NQF), коитотрябвадабъдатсъотнесеникъмевропейскатаквалификационнарамка/European Qualifications Framework (EQF). Неотдавна в Обединеното Кралство ЕСС е бил признат и съотнесен към трето от осемте нива на квалификации в европейската квалификационна рамка.

 

Кой може да предложи курсове за придобиване на ЕСС? 


Това е различно за всяка отделна страна. Курсове за придобиване на ЕСС могат да се предлагат по различен начин (като дистанционно обучение, в колеж, на работата и т.н.) и от различни доставчици на обучение (колеж, училище, работодател, и т.н.). Единият от партньорите по проекта Създаване на обща основа за грижи»/Creating a Common Foundation in Care using the ECC (CCFC)е университет, който го използва в някои от основните курсове в сектора на социалните грижи.

 

„Официално” признат ли е ЕСС?

ЕСС е проект. Надяваме се, че с времето ЕСС ще бъде признат в цяла Европа! Признаването ще зависи от изискванията на всяка отделна страна. Всяка страна ще бъде способна да обвърже тази първа стъпка с начините за напредък, подходящи за нейната ситуация. Към основните знания, които покрива ЕСС, ще трябва да бъдат добавени специфичните изисквания на страната и възможностите за прилагане на компетентността на практика. ЕСС е бил приет като степен за входно ниво за работа в социалния сектор в страни като Обединеното Кралство, Чешка република и Румъния. 

 

ЕСС подобрява ли шансовете ми на пазара на труда? 


Той ще предостави на работодателите доказателство, че притежателят на сертификата притежава достатъчно основни познания за работа в сектора, и следователно могат да му се предоставят възможности за работа в България и в цяла Европа, където е признат ЕСС. ЕСС ще спомогне за общото разбиране на ценностите и качеството, на територията на цяла Европа, което трябва да намираме в сектора на социалните услуги. Притежателят на ЕСС може да бъде в по-добра позиция за започване на работа в много от европейските страни, в които работодателите признават сертификата. Досегашният опит показва, че притежаването на ЕССможе да Ви разграничи от масата хора, кандидатстващи за една и съща работа.

 

Колко струва получаването на ЕСС?

Това е различно за всяка отделна страна, и зависи от това как се предоставя обучението. В зависимост от това как придобивате знанията, е възможно да има такса от обучаващата Ви организация за покриване на разходите за всеки курс, който посещавате. От май 2014 г. за България има такса за явяване на (и получаване на оценка от) изпита за ЕСС в размер на 45 лв. (пътните разходи за партньора-доставчик на ЕСС във Вашата страна се таксуват отделно).

 

В кои страни функционира ЕСС и колко са те? 

Имаме партньори, които покриват 17 страни членки на ЕС. За повече информация – вижте раздел „Контакти”.

 

Има ли входни изисквания, за да станете кандидат? 

Основните изисквания са, че кандидатът трябва да е нарършил 16 годинии и трябва да има основно ниво на грамотност (четене и писане) на езика на страната, в която ще се полага изпитът. Не е необходимо обучаващите се да имат предишен опит в сектора на социалните грижи, не е необходимо да са наети на работа и не е необходимо да са придобили някакви предишни квалификации.

 

По какъв начин ЕСС ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги? 


Курсове за придобиване на ЕССмогат да бъдат провеждани отуниверситетите,обучаващите организации, училищатаи работодателитевъв всяка странаище спомогнат за общото на територията на цяла Европа разбиране на ценностите и качеството, което трябва да намираме в сектора на социалните услуги. ЕСС е първата малка стъпкакъмосигуряване напостоянно високо качество насоциалните услугина територията на целия ЕС.


Какъв е обхватът на познанието, което се покрива, за да се придобие ЕСС?Обучението за придобиване на ЕСС осигурява обучение/познания в следните основни области:

Ценности на социалната грижа

Повишаване качеството на живот на лицата, които подкрепяте

• Управление на риска

Вашето разбиране за ролята Ви на помощник

Безопасност при работа

Положително общуване

Разпознаване и реагиране при занемаряване и насилие

Вашето професионално развитие като помощник

 

Ако аз смятам, че моите знания покриват тези области, трябва ли все пак да премина обучението или мога просто да се явя на изпита за оценка?


Вие може да се свържете с партньор – доставчик на ЕСС в рамките на проекта и да се опитате да се включите в следващия изпит за оценяване, за да се провери, дали Вашите познания наистина са на необходимото ниво. Някои хора с опит да взимат изпита, без преди това да са учили или да са се подготвяли за него, но повечето, които се опитат по този начин, не успяват. Опитът ни показва, че обучението и подготовката значително повишават шансовете Ви за успех на изпита.