Какво представлява ECC изпита?

В България ЕСС изпитът може да бъде взет писмено, като скоро ще има и онлайн версия. Ако искате да положите ЕСС изпита или да разберете, къде и как може да получите помощ за подготовката за този изпит, моля да се свържете със Социална асоциация „Св. Андрей” във Варна или с Ф ондация NET.

 

ЕСС изпитът е направен, за да позволи на обучаващите да покажат, че са овладели основните знания, които са необходими във всяка BESCLO област, и че те могат да приложат тези основни познания в ситуации, в които е възможно да попаднат, когато започнат работа в сектора на социалните грижи. Форматът на изпита е съвсем прост и е еднакъв за всички области на BESCLO. Изпитът може да бъде положен онлайн (но понастоящем това е възможно само за определени езици и изисква достъп до Интернет при изпитни условия) или писмено.

 

Можете да изберете между ВЯРНО или ГРЕШНО за всяко твърдение. Ако искате можете да изберете да не дадете никакъв отговор. (Важна бележка: в онлайн версията трябва да изберете единия от трите варианта, защото софтуерът не позволява да се остави въпрос без отговор.)Всяко твърдение има четири отговора, които са верни или грешни. Има по 3 твърдения за всяка BESCLO област, което прави общо 12 въпроса на област. За всяко отделно твърдение всичките четири отговора могат да бъдат верни, възможно е и всичките четири да бъдат грешни, или пък отговорът да е комбинация между тях. Мислете много внимателно, когато твърдението е „винаги” или „никога”, или когато Вие „трябва” да направите нещо. Няма „подвеждащи” въпроси, но (например) Вие трябва да сте категорични, когато трябва да се съгласите с твърдението, че „никога не бихте направили” нещо, следователно Вие наистина трябва да имате предвид „никога”, а не „в повечето случаи”.

 

Изпитът има 8 секции, които покриват всичките 8 BESCLOобласти, т.е. в изпита има общо 96 въпроса и Вие ще имате на разположение 60 минути, за да отговорите на въпросите. (В онлайн версията има часовник горе на екрана, който ще Ви показва, колко време Ви остава.) Вашият квестор също ще Ви съобщава оставащото Ви време. Можете да приключите изпита и да напуснете помещението по всяко време, но няма да Ви бъде разрешено да се върнете. По време на изпита нямате право да използвате или да се допитвате до каквото и да било, което може да Ви помогне за отговора на въпросите.