ЕМСГ – Европейско менторство в социалните грижи

Какво е Европейско менторство в социалните грижи (ЕМСГ)?

 

Проектът за Европейско менторство в социалните грижи се фокусира върху промените на нагласите в социалния сектор – по-конкретно той цели да промени нагласите сред служителите на работните им места. ЕМСГ предлага вид признание за ролята, която мнозина опитни служители изпълняват, като напътстват и подпомагат новите си колеги. В допълнение проектът дава възможност на ментор и наставляван официално да 'измерят' своето учене и умения.

 

ЕМСГ се стреми да създаде 'обща основа' в целия Европейски съюз за обучението по социални грижи, в която грижата е основана на принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и е предоставена от персонал, който разбира и следва тези принципи. Проектът надгражда предхождащия го успешен BESCLO проект (Основни резултати от европейското обучение за социални грижи), който е използван в Европейския сертификат за грижа – ЕСГ, издаван в над 20 страни. Свързани заедно, тези инструменти – ЕСГ и ЕМСГ – дават на социалните работници ефективен инструмент за промяна на нагласите и изкореняване на стария 'медицински модел' завинаги.

 

Защо ЕМСГ е необходимо?

                                                                                                                        

Как работодателите биха могли да (пре)обучат своите служители от дъното на йерархията нагоре, с доста ограничен ресурс и ниска стартова точка? До този момент работодателите, които са приели социалния модел, и имат достъп до подходящите обучителни материали, търсят ефективни начини за ежедневното представяне и отработване на промените в подхода. Нужна е подкрепа за служителите в техните ежедневни решения и общуване с клиентите. В този смисъл ролята на ментор може да окаже огромно влияние при обясненията, демонстрациите и напътствията към персонала относно това как да работят по личностно-ориентиран начин и с подход, базиран на човешките права.  

 

Какви са предвижданите резултати?

 

·         Набор от Резултати от обучението (Р.О.) с менторска функция и критерии за оценка;

·         Инструмент за оценка на менторството (ИОМ);

·         Менторски курс за обучение (MКО);

·         Курс за обучение на обучителя (КОО);

·         Ръководство за ползването на ИОМ и MКО;

·         Учебна програма за усвояване на Р.О. в ЕМСГ;

·         Изследване на актуалните практики за сертифициране/акредитация в страните-партньори, включващи и препоръки.

Тези продукти ще бъдат тествани в четири менторски цикъла, като тестът ще включва и контролна група от ненапътствани (не-менторствани) кандидати. Всички кандидати ще бъдат оценени в началото и в края, и всички ще положат изпит за Европейски сертификат за грижи (ЕСГ). Резултатите ще бъдат сравнени, за да се разгледа полезния ефект, който менторството може да окаже.

Освен четирите менторски цикъла, във всяка страна ще бъдат организирани по две местни събития, на които ще бъдат представени, обсъдени и популяризирани целите и резултатите на проекта. 10 организации от 8 различни страни се включиха в Проектно Партньорство.

 

Създаване на обща основа за грижа - резултати от проекта 2009-2011

Това е резюме на резултатите от Проекта Създаване на обща основа за грижа по Програма Леонардо, постигнати на територията на ЕС. За повече информация за Европейския сертификат за грижи (ECC) във Вашата страна моля, се свържете с водещия партньор във България, който ще има по-подробна информация относно постигнатите резултати в България.

 

Повече страни от всякога използват ЕСС! Първият ЕСС проект по Програма Леонардо от периода 2006-2008 включваше само шест страни, които работеха заедно, за да постигнат съгласувано споразумение за онези неща, които работещите трябва да знаят (= резултати от обучението) за безопасна работа в сферата на социалните грижи. До края на този проект ЕСС ще бъде на разположение в седемнадесет страни (Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Обединено кралство). Ние винаги търсим нови партньори от нови държави. Ако Вашата организация има желание да стане наш партньор в нова страна, моля да се свържете с нас.

 

Надхвърлихме нашата цел относно кандидатите за полагане на ЕСС изпитаЦелта ни по проекта беше да съберем в нашата централна база данни в Брюксел данните на 1200 кандидати за полагане на ЕСС изпита, от които поне 1000 кандидата да положат успешно изпита. Към настоящия момент (октомври 2011г.) ние вече имаме данните на 3500 кандидата, а 2150 човека вече притежават ECC сертификата.

 

ЕСС се утвърждава все повече в ЕвропаМного нации все още работят по трансформирането на своите стари квалификационни системи в нови Национални Квалификационни Рамки (НКР) и по този начин все още не са в състояние да приемат новите европейски решения като ЕСС в техните НКР. Дори и така ЕСС е бил приет като степен за входно ниво за работа в социалния сектор в страни като Обединеното кралство, Чешка република и Румъния. Сега правим постъпки за утвърждаването на ЕСС в Европейската Квалификационна Рамка. Националните мрежи подкрепят ЕСС. ЕСС има свой собствен Борд, който наблюдава развитието на ЕСС в страните-членки на ЕС след приключване на проекта през септември 2011г. ЕСС-Борда е постянен комитет на Европейската aсоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания/EuropeanAssociationofServiceProvidersforPersonswithDisabilities (EASPD). И така Борда има перманентна връзка с главното представително тяло на доставчиците във всички страни-членки на ЕС в Брюксел. EASPD също поема регистрираща функция за ЕСС-борда и води централна база данни за всеки кандидат, който е положил ЕСС-изпит и който е притежател на сертификат.

 

ЕСС е правилно ориентиран и е достъпен за всички, работещи в социалната сфераОт формулярите за обратна информация в изпитнитебланки на нашите кандидати научихме, че ЕСС е директно приложим в работата им.Познанията, които покриват резултатите от обучението, са 100% приложими към онова, което те трябва да знаят за безопасна работа и е в съответствие със съвременния начин на мислене по повод правата на хората с увреждания и социалния модел на увреждането.Джули Айкън от Северна Ирландия, по време на церемонията за връчване на сертификата: ЕСС програмата покрива най-необходимотоза работника в сферата на социалните грижи. Научихме за хора с увреждания, физически и познавателни, трудно усвояващи, както и някои въпроси, свързани с психичното здраве. Научихме принципите за грижа, ролята на помощника, ефективна комуникация, записване и докладване. Имаше трудности при насилието…

 

Най-важният аспект от обучението беше, че при всяка възможност то ти дава перспективата за лицето, което се нуждае от помощ…


След получаването на ЕСС аз завърших
моята квалификация в областта на интелектуалните затруднения и още много други курсове. Винаги уча, докато работя. Никога не е същото. Хората, с които работя, постоянно се променят, както и аз, и това засилва желанието ми да ходя на работа. Не винаги е супер, но това ме кара да го харесвам. Винаги е различно и ето мина вече година, а аз се виждам да работя в този сектор още много години напред. Обичам работата си и благодарение на Европейския сертификат за грижа и на моя обучител, Майрийд, аз съм там, където съм днес. Благодаря.

Добрата грижа изисква известни познания на специалист. ЕСС сертификатът показва, че притежателят му има основни познания за безопасна работа в  социалния сектор. Не пропускайте възможността – използвайте ЕСС!

 

ЕСС изпитът може да бъде взет писмено, но вече има и онлайн версия.