Европейският Сертификат за Грижа (ЕСГ):

  • ЕСГ е общоевропейска дефиниция за основни познания на младшите служители в социалните услуги за възрастни с увреждания: BESCLO – Основни Резултати от Европейското Обучение за Социални Грижи или Basic European Social Care Learning Outcomes.

Резултатите от обучението формулират това, което обучаваният знае след завършване на обучението (⇒ прозрачност за работодатели и служители относно нужните знания). BESCLO представлява комплект от 54 резултати от обучението, приети за базови знания в социалните услуги, които всеки служител трябва да разбира и прилага в различни ситуации от ежедневието. Тези резултати са основани на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и са сърцевината на ЕСГ.


  • ЕСГ предлага обучение в базовите принципи на грижа за хора, разпознаване на техните потребности и права.

ЕСГ покрива стандартите на 54 Резултати от основното европейско обучение за социални грижи (BESCLO), които са предназначени тъкмо за начинаещи служители в социалните услуги за възрастни с увреждания. Обучението по BESCLO може да се проведе в работна среда, в отделен кратък курс или като част от по-продължителен курс. Когато обучаваните завършат този курс, те ще имат общоевропейските знания, за да преминат към ЕСГ изпит. ЕСГ-изпитът включва 96 въпроса за 60 минути. Служителите, които успешно демонстрират знания по BESCLО, получават ЕСГ.

С ЕСГ служителите могат да покажат на работодателите, че имат основните знания, необходими да работят в социалните грижи в Европа. С времето ЕСГ ще бъде разпознат сред работодателите в Европа и всички подкрепящи служители, започващи работа на начално ниво, ще имат еднакви общи знания за ценностите и нагласите, които следва да притежават.


  • ЕСГ цели да допринесе за развитието на обща европейска област на знания: Европейска квалификационна рамка.

Чрез ЕСГ можем да сверим познанията си с тези в останалите европейски страни. От осемте европейски референтни нива на Европейската квалификационна рамка ЕСГ се съотнася с ниво три. В България ЕСГ-сертификатът не е официално признат, НО може да е интегрирана част от обучение и образование в социалната сфера в страната.


  • ЕСГ е първата малка стъпка към осигуряване на високо качество на социалните услуги на европейска територия.

ЕСГ е полезен за качеството на социалните услуги и помага за общото разбиране на качеството, което трябва да намираме в сектора на социалните услуги в Европа. ЕСГ въвежда единен европейски стандарт за социални грижи. ЕСГ е начин да проверим качеството на социалните услуги и да открием колко добре е обучен персоналът.


  • ЕСГ улеснява мобилността на служителите през (европейските) граници.

В много страни в Европа нараства нуждата от подкрепящи служители. Тази нужда често се посреща от служители от други държави. ЕСГ създава съпоставима база за входно ниво на човешки ресурси за социалната сфера на европейската територия и осигурява достъпен и мобилен сертификат за служителите и работодателите - като във всяка страна, в която е достъпен ЕСГ, има допълнителни насоки и изисквания (например: за обучение или квалификация, за ниво на владеене на езика на страната и правни изисквания), на които служителите трябва да отговорят, ако искат да работят там.

ЕСГ е добре не само за търсещите работа в други страни, а и за тези, които желаят да работят в собствената си страна, да проверят своите знания, за да могат да предлагат високото качество в работата си в нелеката социална сфера.

С нарастването на сектор „Грижи“, както и с повишената мобилност на служителите, ЕСГ отговаря на нужда за уеднаквяване основата на квалификациите в социалните услуги в ЕС.