Статистика:

В България 282 души се явиха на изпита за ЕСГ (общ процент на успешно преминалите 61,7 %). Повече жени, отколкото мъже се явяват на ЕСГ: 241 жени в България.

В менторска програма участваха 78 души в България.


BESCLO – Основни резултати от европейското обучение за социални грижи или Basic European Social Care Learning Outcomes:

Сърцевината на ЕСГ са осем основни области или теми с набор от общо 54 резултата от обучението за социални грижи. „Резултатите от обучението“ формулират това, което обучаваният знае и разбира след завършване на обучението (дефинират се чрез знания).

Питаме дали обучаваният е разбрал, знае и може да приложи наученото в различни ситуации от ежедневието:

BESCLO област: 1. Ценностите на социалните грижи

1.1 Обучаваният разбира необходимостта през цялото време да се популяризират следните ценности: самостоятелност, права, избор, право на неприкосновеност на личния живот и лично пространство, независимост, достойнство, уважение и партньорство.

1.2 Разбира необходимостта от прилагане на принципа за равните възможности за хората, които подпомага.

1.3 Разбира необходимостта да помага и уважава многообразието и различните култури.

1.4 Разбира важността на поверителността.

1.5 Разбира границите на поверителността.

BESCLO oбласт: 2. Повишаване качеството на живот на хората, които подкрепяте

2.1 Обучаваният разбира важността от познаването на историята, предпочитанията, желанията, потребностите, уменията и възможностите на хората, които подпомага.

2.2 Разбира необходимостта да се увери, че всичко което прави, е съобразено с личността на подпомагания.

2.3 Разбира необходимостта да се подкрепят клиентите да управляват собствения си живот и да правят информирани избори за услугите, които получават.

2.4 Наясно е с въздействието на помощните устройства върху участието на индивидите, които подпомага, и качеството им на живот.

BESCLO oбласт: 3. Работа с риск

3.1 Обучаваният си дава сметка, че подпомаганите лица имат право да рискуват и да поемат риск. Обяснява значението на понятието риск.

3.2 Идентифицира основните принципи, свързани с оценката на риска.

3.3 Наясно е с дилемата между „дълга за грижа“ и даването на възможност на потребителите на услуги да поемат рискове.

3.4 Разбира собствените отговорности по отношение на управлението на риска.

3.5 Знае как да информира съответните хора за идентифицирани рискове.

BESCLO oбласт: 4. Разбиране ролята ви на подкрепящ служител

4.1 Обучаваният разбира ценността и важността за работа в партньорство с неплатени помощници, застъпници и други важни лица.

4.2 Разбира важността на добрата екипна работа.

4.3 Разбира защо е важно да се следват политиките, процедурите, правните рамки и целите на организацията, за която работи.

4.4 Разбира отговорностите и границите на връзката с хората, които подпомага.

4.5 Разбира необходимостта да е надежден и отговорен.

BESCLO oбласт: 5. Безопасност на работа

5.1 Обучаваният знае как безопасно да съхранява, складира и изхвърля вещества и предмети, които са опасни за здравето.

5.2 Знае как да прави оценка на рисковете, свързани с преместване и позициониране на хора и/или обекти.

5.3 Познава техниките за безопасно преместване и позициониране на хора и/или обекти.

5.4 Знае как и какво не е позволено по отношение на преместването и позиционирането на този етап от обучението.

5.5 Разбира как да повиши противопожарната безопасност на работното място.

5.6 Знае какво да прави при болестно състояние, инцидент или злополука.

5.7 Разбира основните техники за първа помощ.

5.8 Разбира какво не е позволено да се прави във връзка с оказването на първа помощ на този етап от обучението.

5.9 Разбира основните пътища за предаване на инфекция.

5.10 Знае как да предотврати разпространяването на инфекция.

5.11 Знае как да мие ръцете си правилно.

5.12 Разбира как да поддържа работното място обезопасено.

5.13 Разпознава възможни рискове, свързани с личната безопасност, здравето и благополучието на работа, както и предпазни мерки, за да редуцира тези рискове.

5.14 Познава повечето от най-разпространените средства, технологии и устройства за безопасност; дава примери за ползването им и ползите от тях.

BESCLO oбласт: 6. Позитивно общуване

6.1 Обучаваният знае какво мотивира хората да общуват.

6.2 Разпознава основните пречки пред общуването.

6.3 Разбира как поведението е начин на общуване.

6.4 Разбира основните начини на вербална/невербална и алтернативна комуникация и как да се използват в работата.

6.5 Разбира как да използва докосването, за да подобрява общуването.

6.6 Разбира кога допирът не е подходящ.

6.7 Знае как да записва информация, която е лесна за разбиране, подходяща за случая, ясна, стегната, фактологична и проверима.

6.8 Разбира важността и ролята си при воденето и съхраняването на записите.

BESCLO oбласт: 7. Разпознаване и реагиране при насилие и небрежност

7.1 Обучаваният знае какво означават следните термини: физическо насилие, сексуално насилие, психически тормоз, финансова злоупотреба, институционално насилие, самопренебрегване, небрежност от страна на другите.

7.2 Разпознава знаците и симптомите, свързани със следното: физическо насилие, сексуално насилие, психически тормоз, финансова злоупотреба, институционално насилие, самопренебрегване или други.

7.3 Разбира необходимостта да се докладва всяко подозрение за насилие или небрежност.

7.4 Знае кога и на кого да докладва, в случай на подозрения за насилие/ небрежност.

7.5 Разбира как да отговори при разкриване на насилие от лице, което той/тя подпомага.

7.6 Разбира, че първостепенна задача е безопасността и добруването на подпомаганите.

7.7 Знае как и кога да докладва за ресурсни или оперативни затруднения, които биха могли да окажат влияние върху полагането на грижи.

7.8 Знае как и кога да докладва за практики на колеги, които може да не са безопасни. Насочващ пример: неследване на утвърдени процедури или план за грижа.

7.9 Знае какво да прави, ако съгласно организационната политика са докладвани заподозряно насилие, небрежност, оперативни трудности или небезопасни практики, и не е било предприето никакво действие за отстраняване.

BESCLO oбласт: 8. Развитие като служител

8.1 Обучаваният разбира необходимостта да придобива умения в оказването на грижи, за да се развива в работата си.

8.2 Знае как да използва супервизия, интервизия, надзор и мониторинг от страна на работодателя по ефективен начин.

8.3 Познава симптомите на стреса.

8.4 Разбира начините за избягване или справяне с негативния стрес на работа.


 

ОБРАТНА ВРЪЗКА ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА ГРИЖА

Поля Златилова

Обратната връзка е от представители на 8 организации/екипи, обучени и защитили с изпит ЕСГ.

 • Ценното е, че обединява и поставя един общ стандарт на качеството на грижа в социалната сфера като дава приоритет на доброто познаване и зачитане спецификата на местната/национална култура и народопсихология.
 • Спрях да върша работата на колегите (само ги съветвам и предавам опита си), работя по-активно с всички ученици, макар с различни възможности, за да не ги „дискриминирам“.
 • Практическите насоки и казуси коригираха някои наши представи и надградиха знанията ни в грижата за другия – грешно е подкрепящият да прави всичко по силите си, за да не се налага човека в затруднение да го прави; помощ е предоставянето на всички възможни избори за бъдещето!
 • Помогна ми да обръщам по-голямо внимание на желанията и интересите на потребителите, а не да правя план за подкрепа на база общоприетото за „нормално“ по отношение възрастови потребности.
 • Изключителен принос на обучението по ЕСГ са темите за определяне на риска и оказване на неотложна медицинска помощ – многократно са ползвани знанията и уменията, придобити от него после, в реалния живот.
 • Работа в екип/позитивно общуване – подобри се отношението ми към колегите, когато не сме на едно мнение по даден казус и трябва да вземем екипно решение.
 • Научих се на каква „дистанция“ да общувам с потребителите и колко „близо“ да ги допускам до себе си. Дискусиите при обсъждане на казусите от реалната практика показаха колко тънка е границата между това да се грижиш и да носиш отговорност за здравето на друг и правото му сам да взема решение кое е добро за неговото здраве.
 • Сертификатът оказа ключова роля при кандидатстването ни за Лиценз за доставчик на социални услуги. Същата е ролята на сертификата и за отделния служител, и за работодателя на пазара на труда.
 • За мен и колегите ми възможността да поставим, обсъдим и дискутираме реални казуси по случаи от нашата практика беше и своеобразна супервизия, и възможност да вентилираме напрежението от липса на такава практика в работна среда.
 • Обучението, макар и базово, е конкурентно по съдържание и ефективност от университетските програми за служители в социалната сфера. Всъщност то се оказва надграждащо дори за дипломирани социални работници без опит, поради своето съдържание насочено към създаване на практически умения (особено втората част – обучението за менторство в соц. грижи).

Примерни въпроси за обратна връзка:

Смятате ли, че обучението е практически насочено - какво конкретно научихте, което успяхте да приложите пряко в своята дейност?

1. Имаше ли правила, принципи, нормативи, които са полезни или задължителни за вашето поле на действие и които научихте по време на обучението?

 • отношения вътре в екипа; отношения с работодателя; отношения с потребители на услугата;
 • отношения с институциите, на които е подчинено вашето звено на работa.

2. Успяхте ли по време на обучението да обсъдите казуси от своята практика в контекста на европейския стандарт за социална грижа?

3. Смятате ли, че обучението на голяма част от екипа, в който работите, е довело / може да доведе до промяна в качеството на предоставяната от вас услуга?

4. Смятате ли, че наученото (темите "Позитивно общуване", "Развитие като служител", "Оценка на риска и оказване на неотложна помощ", ...) има отражение върху развитието ви като личност и като професионалист?