Častné dotazy

 

1. Co je ECC?

 

ECC byl vyvinut jako základní vstupní certifikát v sociálních službách, který je respektován napříč Evropou. ECC dokládá zaměstnavateli, že držitel certifikátu má nezbytné znalosti pro práci v sociálních službách. Tyto znalosti mohou být předány prostřednictvím školení při zaměstnání, samostatným krátkým kurzem nebo jako součást rozsáhlejšího nebo delšího kurzu. Zkouška netestuje dovednosti kandidátů, pouze jejich znalosti a nejde o náhradu stávajících vzdělávacích programů, které již existují v zemích EU, ale může je doplňovat.

 

2. Kde mohu ECC získat?

 

V tuto chvíli je ECC spuštěn v 17- ti zemích Evropy (viz záložka Ve kterých zemích je ECC dostupný) V každé z participujících zemí je vedoucí partner, který nabízí ECC v zemi a je podpořen velkým počtem dodavatelů, kteří nabízejí školení a přístup k ECC zkoušce. Seznam současných vedoucích partnerů pro každou zemi a místních dodavatelů, můžete najít na webových stránkách www.eccertificate.eu. Kontaktujte nás, případně hlavního partnera ve vaší zemi, v případě potřeby více informací, materiálů či informací o budoucích realizovaných kurzech nebo o ECC zkoušce. Pro Českou republiku je vedoucím partnerem společnost MARLIN, s.r.o. a více informací k Evropskému certifikátu a testování ECC naleznete na www.socialni-vzdelavani.cz.  

 

3. K čemu slouží ECC?

 

Díky ECC prokážete vstupní znalosti, které jsou požadovány pro práci v sociálních službách. Držitelé ECC mají srovnatelné vědomostní předpoklady potřebné pro základní úroveň pečujících pracovníků v Evropě. Jedná se o dostupný a přenosný certifikát pro pracovníky a zaměstnavatele. Tato skutečnost zjednoduší pracovníkům nalézt práci v sociálních službách i v jiných zemích Evropské unie. Další doplňující informace a požadavky k práci v zemích poskytujících ECC budou ještě specifikovány.

 

4. Vztahuje se ECC spíše k sociální nebo zdravotní péči?

 

V německy mluvících zemích a v Portugalsku je velký rozdíl mezi pojmem zdravotní péče a sociální péče. ECC byl vytvořen tak, aby v sociálních službách poskytl dostatek základních znalostí nutných k práci na vstupní úrovni v obou oblastech.

 

5. Jde o odborný školící kurz?

 

ECC může být předán mnoha způsoby (např. jako specifický školicí kurz, dálkové studium nebo může být zakomponován do většího kurzu), ale základní cíl je poskytnout jedincům znalosti, které jsou požadovány na počáteční úrovni při práci v sociálních službách.

 

6. Může být ECC přizpůsoben a dodáván jako součást existujícího školícího kurzu?

V některých zemích jsou již základní znalostní dovednosti dle ECC zahrnuty v existujícím kurzu. Například v Německu to znamená, že je ECC zakomponován v jednoletém a tříletém kurzu. V České republice je akreditován kvalifikační kurz Pracovník/pracovnice v sociálních službách s Evropským certifikátem. Současně pro již pracující máme akreditován odborný seminář náplň Evropského certifikátu, který je součástí celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Evropský certifikát poskytuje široký souhrn základních znalostí o práci v sociálních službách tak, jak byly stanoveny Evropskou unií. Současně mohou být v každé zemi Evropské unie vyžadována další specifická kritéria, která musí uchazeč splnit, než získá v příslušné zemi práci.

 

7. Je ECC kvalifikace?

 

ECC je rozeznávaná kvalifikace ve Velké Británii po názvem European Care Award. ECC je dále rozeznáván v Rumunsku a v České republice je akreditován v podobě kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

 

8. Kdo může nabídnout ECC kurz?

 

V každé zemi se situace různí. Myslíme si, že ECC kurzy mohou být nabízeny mnoha způsoby (škola, studium při zaměstnání a další formy vzdělávání) a poskytnuty různými vzdělávacími poskytovateli (školy, vyšší odborné školy, zaměstnavatelé, vzdělávací agentury atd.).

 

9. Je ECC „oficiálně“ uznané?

 

Ano, Velká Británie rozeznává obsahovou náplň ECC jako kvalifikaci pod

názvem European Care Award. Stejně tak je ECC uznáván v Rumunsku. V České republice je ECC akreditován v podobě několika kurzů pro pracovníky v sociálních službách a jako součástí celoživotního vzdělávání v podobě seminářů pro pracovníky v sociálních službách.

Uznávání závisí na požadavcích každé země. Základní znalosti, které garantuje ECC, by měly být přidány ke specifickým požadavkům a příležitostem jednotlivých zemí ve vzdělávacích kurzech v dané oblasti a k rozvoji kompetencí v praxi.

V České republice je náplň Evropského certifikátu akreditován  Ministerstvem práce a sociálních věcí v podobě kvalifikačního kurzu a odborných seminářů.

 

10. Zlepší ECC mé uplatnění na trhu práce?

 

ECC poskytne zaměstnavateli důkaz, že držitel certifikátu dostatečně rozumí základním znalostem pro práci v sociálních službách. To otevře příležitosti k práci napříč Evropou, kde ECC znají. ECC propaguje společné porozumění hodnot a kvalit Evropské unie, kterou bychom měli nalézt v sociálních službách. Držitel může být v lepší pozici při hledání práce v širším měřítku evropských zemí, kde zaměstnavatelé budou uznávat tento certifikát.

 

11. Kolik stojí Evropský certifikát v sociální péči?

 

Tato skutečnost se liší v jednotlivých zemích a je závislá na tom, jakým způsobem jsou znalosti a vědomosti poskytnuty. V České republice se cena pohybuje kolem 2000Kč/zkoušku ECC.

 

12. Kolik zemí již pracuje s Evropským certifikátem?

 

Na počátku projektu z šesti evropských zemí vstoupilo osm partnerů. Nyní tvoří partnerskou síť již 17 zemí Evropské unie a celkem 18 partnerů. Patří mezi ně: Belgie, Rakousko, Lotyšsko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Velká Británie, Slovinsko, Česká Republika, Kypr, Itálie, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Litva, Irsko a Řecko. Každá z partnerských organizací je velmi aktivní v rozšiřování výsledků projektu a v kontaktování klíčových partnerů, aby byl ECC rozeznáván a následně uznáván.

 

13. Jak se mohu stát kandidátem, jsou zde nějaké požadavky?

 

Hlavní požadavky jsou, aby uchazeč měl alespoň 18let a aby ovládal základní gramotnost (čtení, psaní) jazyka, ve kterém se bude test konat.

Uchazeči nemusí mít předchozí zkušenosti v sociálních službách, nemusí být zaměstnaní nebo dosáhnout nějaké předchozí kvalifikace.

 

14. Jak přispívá ECC ke zlepšení kvality nabízených služeb?

 

Kurzy ECC mohou poskytovat univerzity, vzdělávací organizace, školy či zaměstnavatelé v každé zemi a budou prosazovat obecné porozumění hodnot a kvality, které bychom měli nalézt v sociálních službách a které jsou podporovány Evropskou unií.

 

15. Jaké oblasti jsou zahrnuty v ECC?

 

ECC poskytuje školení/znalosti v následujících hlavních oblastech:

• hodnoty v sociálních službách,

• podpora kvality života uživatelů sociálních služeb,

• zhodnocení rizik v práci s uživateli sociálních služeb,

• porozumění roli pracovníka v sociálních službách,

• bezpečnost na pracovišti,

• komunikace,

• problematika zneužívání a týrání,

• rozvoj pracovníka v sociálních službách.

 

16. V případě, že mé znalosti, dle mého názoru odpovídají oblastem, které byly zmíněné, musím i přesto podstoupit školení nebo můžu být jenom testován?

 

Můžete přímo kontaktovat ECC partnera či dodavatele ve vaší zemi a ten vás zařadí do následujícího testování, které prokáže, zda vaše znalosti vyhovují oblastem uvedených v BESCLO. Můžete tedy absolvovat již pouze samotnou zkoušku ECC bez předchozího seznámení se s náplní BESCLO.