Kaj je BESCLO?

BESCLO je skupek »učnih ciljev«, ki so bili razviti na Vseevropskem posvetovanju in razširjeni razpravi ter izmenjavi mnenj med prvotnimi projektnimi partnerji. Uporabili smo izkušnje držav, ki so že razvile programe uvajanja za zaposlene v socialnem varstvu in poskusno preverili učne cilje v petih državah. Ugotovili smo, da BESCLO "deluje" in da tako zaposleni kot delodajalci menijo, da so vsi ti učni cilji pomembni v zadevah, ki jih zaposleni morajo vedeti za varno delo na tem področju.Učni cilj je dokaz, da se je kandidat naučil znanja na specifičnem področju ali da lahko opravlja specifično nalogo na zahtevani ravni. ECC je "priznanje znanja" in izpit ECC preverja kandidatovo poznavanje področij BESCLO.
V tabeli so navedeni učni cilji BESCLO:

 

1.      Vrednote socialnega varstva

 

1.1  Razumeti potrebo po stalnem spodbujanju naslednjih vrednot: pravice, individualnost, izbira, zasebnost, neodvisnost, dostojanstvo, spoštovanje in partnerstvo.

1.2   Razumeti potrebo po spodbujanju enakih možnosti pri posameznikih, za katere skrbite.

1.3   Razumeti potrebo po oskrbi in spoštovati raznolikost, druge kulture ter vrednote.

1.4  Razumeti pomen zaupnosti.

1.5  Razumeti meje zaupnosti.

2.      Spodbujanje kakovosti življenja posameznikov, ki so v vaši oskrbi

 

2.1  Razumeti pomen poznavanja zgodovine, nagnjenj, želja, potreb in zmožnosti posameznikov za katere skrbite

2.2   Razumeti potrebo po zagotavljanju, da vaše celotno delovanje izhaja iz posameznika, ki ga podpirate

2.3  Razumeti potrebo po omogočanju posameznikom, ki jih podpirate, da sami nadzorujejo svoje življenje in sprejemajo odločitve, ki so podprte z zadostnimi informacijami.

2.4 Zavedati se vpliva, ki ga ima podporna tehnologija na kakovost življenja in sodelovanje posameznikov, ki jih podpirate.

 

3.      Delo s tveganji

 

3.1   Razumeti, da imajo posamezniki, ki jih podpirate, pravico do tveganja.

3.2 Prepoznati glavna načela ocenjevanja tveganja.

3.3 Zavedati se dileme med dolžnostjo skrbeti za uporabnika” in omogočanjem uporabnikom storitev, da tvegajo.

3.4 Razumeti lastno odgovornost glede upravljanja s tveganjem.

3.5 Vedeti, kako ustrezne ljudi obvestiti o prepoznanih tveganjih.

 

 

4.    Razumevanje svoje vloge kot delavca v socialnem varstvu

 

 4.1. Razumeti vrednost in pomen sodelovanja s svojci/zagovorniki/pomembnimi drugimi.

4.2 Razumeti pomen dobrega timskega dela.

4.3 Razumeti, zakaj je pomembno slediti pravilom in postopkom, zakonskim okvirjem ter namenu in ciljem organizacije.

4.4 Razumeti odgovornosti in omejitve odnosa s posamezniki, za katere skrbite.

4.5 Razumeti potrebo po zanesljivosti.

  

5. Varnost pri delu

 5.1. Vedeti, kako varno shranjevati in odstraniti snovi in predmete, ki so zdravju škodljivi.

5.2 Vedeti, kako oceniti tveganja v zvezi s premikanjem in prestavljanjem ljudi in/ali predmetov.

5.3 Poznati tehnike varnega premikanja in postavljanja ljudi in/ali predmetov.

5.4 Vedeti kako in česa se na tej ravni usposobljenosti pri premikanju in ravnanju ne sme storiti. Primer smernice: Ne smete uporabljati opreme za premikanje, dokler niste za to posebej usposobljeni.

5.5 Razumeti, kako spodbujati požarno varnost na delovnem mestu.

5.6 Vedeti, kako ukrepati v primeru bolezni ali nesreče.

5.7 Razumeti osnovne tehnike prve pomoči.

5.8 Razumeti česa se v zvezi z nujno prvo pomočjo na tej ravni usposobljenosti ne sme storiti. Primer smernice: Ne smete nuditi kakršnekoli prve pomoči, za katero niste bili usposobljeni.

5.9 Razumeti glavne načine okužb.

5.10 Vedeti, kako preprečiti širjenje okužbe.

5.11 Znati si pravilno umiti roke.

5.12 Razumeti, kako zagotavljati varnost na delovnem mestu.

5.13Poznati možna tveganja, ki bi lahko ogrozila vašo osebno varnost in zdravje pri delu, ter zaščitne ukrepe za njihovo zmanjševanje.

5.14 Poznati najpogostejše naprave za varovanje oseb, ki jim pomagate, in s primeri opisati njihovo uporabo in koristnost.

 

 

6. Pozitivno komuniciranje

 6.1 Vedeti, kaj ljudi motivira za komuniciranje.

6.2 Prepoznati glavne ovire v komunikaciji.

6.3 Razumeti, na kakšen način je vedenje oblika komunikacije.

6.4 Razumeti osnovne oblike besedne/nebesedne in alternativne komunikacije in kako jih uporabljati pri svojem delu.

6.5 Razumeti, kako uporabiti dotik za spodbujanje komunikacije.

6.6 Razumeti, kdaj dotik ni primeren.

6.7Vedeti, kako zabeležiti informacije, da bodo razumljive, ustrezne namenu, jasne in jedrnate, stvarne in preverljive.Smernice: Informacije morajo biti zapisane čitljivo. Zvočni zapis informacij mora biti razločen.

6.8 Razumeti pomembnost beleženja ter lastno vlogo pri tem.

 

7. Prepoznavanje zlorabe, zanemarjanja in odziv

 

7.1. Poznati pomen izrazov: fizična zloraba, spolna zloraba, čustvena zloraba, finančna zloraba, institucionalna zloraba, zanemarjanje samega sebe, zanemarjanje s strani drugih.

7.2 Prepoznati znake in simptome, povezane s fizično zlorabo, spolno zlorabo, čustveno zlorabo, finančno zlorabo, institucionalno zlorabo, zlorabo s strani drugih.

7.3 Razumeti potrebo po prijavi vsakršnega suma na zlorabo ali zanemarjanje posameznikov, za katere skrbite.

7.4 Vedeti kdaj in komu prijaviti sum na zlorabo/zanemarjanje.

7.5Razumeti, kako se primerno odzvati, ko vam posameznik, za katerega skrbite, pove za zlorabo.

7.6 Razumeti, da je vaša poglavitna obveznost poskrbeti za varnost in zdravje posameznika, za katerega skrbite.

7.7 Vedeti, kako in kdaj prijaviti morebitne materialne ali organizacijske ovire, ki bi lahko vplivale na zagotavljanje varne podpore. Primer smernice: Nezadostno število osebja.

7.8Poznati dolžnost prijaviti ravnanje sodelavcev, ki je lahko nevarno, ter vedeti, kako in kdaj to storiti. Primer smernice: Neupoštevanje dogovorjenega postopka ali načrta podpore.

7.9Vedeti, kaj storiti, če ste v skladu s pravili in postopki svoje organizacije prijavili sum na zlorabo, zanemarjanje, organizacijske ovire ali nevarno ravnanje, vendar posledično niso bili izvedeni ustrezni ukrepi.

8. Profesionalni razvoj

 

8.1. Razumeti potrebo po pridobivanju veščin in znanj za izboljšanje in razvijanje svojega dela.

8.2 Vedeti, kako učinkovito uporabljati notranjo in/ali zunanjo supervizijo.

8.3 Poznati simptome stresa.

8.4 Razumeti načine za izogibanje ali spoprijemanje z negativnim stresom na delovnem  mestu.