Zaposlitev tujih državljanov v Sloveniji

Prosto gibanje v EU:
4 temeljne svoboščine na katerih temelji notranji trg EU so prost pretok blaga, storitev, kapitala in oseb. Prost pretok oseb zajema:
- prosto gibanje delavcev
- priznavanje poklicnih kvalifikacij
- koordinacijo sistemov socialne varnosti
- državljanske pravice.

V RS je področje zaposlovanja tujih državljanov urejeno:
- z Zakonom o delovnih razmerjih – ZDR (21. Člen - tuji državljani)
- z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT-UPB 2, ki ureja zaposlovanje tujcev


Naša zakonodaja za tuje državljane se razlikuje od zakonodaje drugih držav članic EU, ki so:
- državljani članic EU
- državljani tretjih držav
- državljani članic Evropske skupnosti (Norveška, Islandija in Lichtenstein ter Švice)


Zaposlovanje tujih državljanov v Sloveniji:
a) Tuji državljani, ki prihajajo iz držav članic EU,
- Za zaposlitev tujega državljana v RS je potrebna pridobitev delovnega dovoljenja, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - ZRSZ.
- Zaposlovanje delavcev iz držav članic EU, držav članic Evropskega gospodarskega prostora – EGP (Norveška, Islandija Lichtenstein) in Švice imajo iste pogoje kot domači delavci, vendar se dovoljenje za zaposlitev izda le, če ZRSZ nima v svoji evidenci domačih brezposelnih oseb oz. oseb, ki imajo izenačene pravice do zaposlitve kot državljani Republike Slovenije z ustrezno izobrazbo.
- Delovno dovoljenje ni potrebno, če tako določa zakon (ZZDT) ali mednarodna pogodba.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati oseba, ki kandidira na razpisano delovno mesto:
- znanje slovenskega jezika
- nostrificirano spričevalo (spričevalo pridobljeno v tujini se primerja s spričevalom izdanim v RS)

Tuji državljani, ki niso iz držav članic EU,
- Se lahko zaposlijo v Sloveniji na podlagi delovnega dovoljenja, razen v primerih, ko ZZDT (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1623.html), ali mednarodni sporazum določa drugače.


Postopek pridobitve delovnega dovoljenja za tujce tretjih držav: se izda na vlogo delodajalca kot dovoljenje za zaposlitev / sprejem v delovno razmerje.

Delodajalec da na Zavod za zaposlovanje: - razpis za delovno mesto
ZRSZ izda obvestilo o ustreznih kandidatih v evidenci brezposelnih (velja 1 mesec)
In, če je obvestilo pozitivno, da delodajalec:
- vlogo za delovno dovoljenje na obrazcu TUJ-2:
Priloge:
- pogodbo o zaposlitvi (lahko je podpisana samo s strani delodajalca!)
- obvestilo zavoda za zaposlovanje, da ni ustreznih kandidatov
- izjava delodajalca o poslovanju priloga TUJ 2-3
- podatki o vpisu v sodni register
- podatek o poravnani davkih in prispevkih (iz naslova zaposlitve dela)
- potrdilo o plačilu takse in Pogoji, ki jih mora izpolnjevati tujec:
- fotokopija potnega lista
- dokazilo o ustreznosti izobrazbe (v skladu z 21. členom )


Izobrazba / poklicna kvalifikacija za pridobitev delovnega dovoljenja:
Za opravljanje dela je eden od pogojev tudi stopnja oz. vrsta izobrazbe.
- Izkazuje se jo z overjenim spričevalom in prevodom le tega v slovenski jezik. (fotokopija)                                                                                               
- Če tuja država ni podpisnica konvencije, na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnopravnem prometu: mora biti Izvirnik listine o izobraževanju predhodno overjen z žigom Apostille, (fotokopija)

- Če tuj državljan v Republiki Sloveniji opravlja reguliran poklic (Reguliran poklic je tisti poklic, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt),
- k vlogi priloži podatke o priznani poklicni kvalifikaciji, če se poklicna kvalifikacija priznava po zakonu, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic EU, EGP (Norveška, Islandija Lichtenstein) in Švice za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v RS
- In če se poklicna kvalifikacija ne priznava na zgoraj opisan način, delodajalec na vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev izpolni izjavo, da izpolnjujete pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

Več informacij najdete na spletnem portalu:
ZRSZ: www.ess.gov.si/tujci
MDDSZ: www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje_in_evropske_zadeve/